Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Dobšiná - Kostol sv. Františka Xaverského
Rímskokatolícka konfesia
Lokalita
obec Dobšiná, okres Rožňava, Košický kraj
História a stavebný vývoj
Barokovo-klasicistický kostol postavený na mieste dreveného kostola v roku 1792. Obnovený bol v roku 1897. Ide o jednoloďový priestor so segmentovým zakončením presbytéria a predstavanou vežou. Interiér je zaklenutý pruskými klenbami. Nad vstupom je murovaný organový chór s tromi arkádami. Fasády sú členené pilastrami a segmentovo zakončenými oknami. Veža členená lizénami je zakončená štíhlou stupňovitou zvonovitou prilbou, ktorá dosadá na terčíkovú podstrešnú rímsu. [1]
 

Hlavný oltár je neskorobarokový z konca 18. storočia. Stĺpová architektúra má v strede novší obraz sv. Františka Xaverského z roku 1935 od J. Ádáma z Rožňavy, medzi stĺpmi sú plastiky sv. Petra a Pavla apoštolov. V baldachýnovom nadstavci sa nachádza reliéfna skupina Korunovania Panny Márie a po stranách sú dve sochy adorujúcich anjelov. Pamätník cirkevného spisovateľa A. Szuszaiho s veľkou plastikou (220 cm) Krista na kríži z roku 1928 od Jána Fadrusza. [2] Nástennú výzdobu vyhotovil J. Ádám v roku 1907. [3]
 

Rímskym katolíkom v Dobšinej patril pôvodne súčasný evanjelický gotický kostol, avšak so šírením Lutherovho učenia prechádzali celé obce i mestá na novú vieru. Protestantské cirkvi našli svoje uplatnenie najmä medzi pôvodne nemeckým obyvateľstvom a baníkmi. V prípade Dobšinej to boli pôvodní Nemci (zvaní bulinéri) i baníci zároveň. Určitý čas katolícka cirkev nemala v meste zastúpenie, no v roku 1745 pod ochranou grófa Pavla Balašu do Dobšinej nastúpil katolícky farár a o rok na to už stál drevený rímskokatolícky kostol, či väčšia kaplnka. V roku 1792 si na tom istom mieste postavili murovaný kostol, ktorý stojí do súčasnosti. Na prelome 18. a 19. storočia žilo v Dobšinej 2 800 evanjelikov a 800 katolíkov. [4]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
 

Obnova sa uskutočnila v roku 1960. [5]
 

Kostol je zapísaný v Ústrednom zozname pamiatkového fondu (ÚZPF) SR pod číslom 488/0. [6]

Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Prístup
Stojí vo východnej časti mesta.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 310.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. s. 310.
[3 - 4] https://gemer.vucke.sk/trip/gemer/gemer/kultura/kulturne-dedicstvo/barokovy-kostol-sv-frantiska-xaverskeho.html (15.9.2020)
[5] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. s. 310.
[6] www.pamiatky.sk (10.1.2024)
Bibliografia
www.dobsina.sk
GPS
48.819178, 20.370482
48°49'09.0"N 20°22'13.7"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk