Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Dolná Krupá - Kostol sv. Ondreja apoštola
Rímskokatolícka konfesia
Lokalita
obec Dolná Krupá, okres Trnava, Trnavský kraj
História a stavebný vývoj
Klasicistický kostol postavený v rokoch 1807 – 1811 na mieste staršieho gotického sakrálneho objektu z roku 1465. Jednoloďový pozdĺžny priestor s rovným uzáverom presbytéria a vstavanou vežou. Interiér je zaklenutý pruskými klenbami. Do hlavnej západnej fasády je vstavaná vysoká veža so vstupným kamenným portálom, v jeho nadpraží sa nachádza datovanie 1811, vzťahujúce sa na dokončenie kostola. [1] Vežu zastrešuje zvonovitá prilba.
 

Vnútorné zariadenie je klasicistické z čias stavby. Hlavný oltár tvorí portikus uprostred s veľkým obrazom Ukrižovania sv. Ondreja apoštola. Na bokoch sú dve postavy kľačiacich anjelov. Tri bočné oltáre s menzou, vázami a obrazom z roku 1813. Oltárne obrazy Panny Márie, sv. Hieronyma a Krista-Dobrého pastiera. Drevené lavice, kazateľnica a krstiteľnica so súsoším Krsti Krista sú klasicistické. V kostole je umiestnený sarkofág rodiny Brunswickovcov z roku 1837 od sochára Štefana Ferenczyho. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 313.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. s. 313.
Bibliografia
www.dolnakrupa.com
GPS
48.482620, 17.550365
48°28'57.4"N 17°33'01.3"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk