Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Dolná Súča - Kostol sv. Alžbety Uhorskej
Rímskokatolícka konfesia
Lokalita
obec Dolná Súča, okres Trenčín, Trenčiansky kraj
História a stavebný vývoj
Najstaršie cirkevné schematizmy iba poznamenávajú, že v roku 1549 už kostol existoval. Dá sa predpokladať, že bol postavený po roku 1527, kedy získal hrad Súču a k nemu patriace obce do zálohu nitriansky biskup Štefan II. Podmanický. Pravdepodobne tento, alebo jeho nástupcovia v majetku, Ján a Rafael Podmanický dali kostol postaviť. Objekt bol celý drevený okrem murovaného sanktuária (predná časť oltára). [1] Niekedy v prvej polovici 17. storočí nahradili drevený kostol murovaným. Sakrálny objekt sa spomína v roku 1687. Stavba bola v roku 1754 poškodená požiarom. Obnovili ju v rokoch 1754 – 1758. Neskôr ho klasicisticky upravili. Podľa dispozície a charakteru stavby bez veže, ktorú nahradzuje samostatne stojaca zvonica, ide pravdepodobne o renesančný protestantský chrám, pri rekatolizácii barokizovaný (1687). [2]
 

Kostol je jednoloďový priestor s rovným uzáverom presbytéria, zaklenutý valenou klenbou s lunetami. Bezvežová stavba má na štítovej fasáde dodatočne nasadenú strešnú vežičku. Pri kostole bola vybudovaná samostatne stojaca zvonica, ktorú spolu s kostolom zbarokizovali a v 18. storočí upravili. [3]
 

Vnútorné zariadenie okrem hlavného oltára je neskorobarokové z druhej polovice 18. storočia. Dva bočné oltáre sv. Jozefa a Anny majú za menzou maľovanú iluzívnu pilastrovú architektúru s nástennou maľbou patronátneho svätca. Drevená kazateľnica a dve spovednice sú rokokové a zdobené rokajovou ornamentikou. [4]
 

Kostol v Dolnej Súči je zasvätený sv. Alžbete - uhorskej princeznej. [5]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Poznámky
[1] www.dolnasuca.sk (22.5.2016)
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 316.
[3 - 4] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. s. 316.
[5] Alžbeta Uhorská (1207 – 1231) – bola dcérou uhorského kráľa Ondreja II. a jeho manželky Gertrúdy. Ako 13 ročná bola zosobášený s durínskym kniežaťom Ľudovítom. Spolu mali tri deti. Svoj majetok rozdávala chudobným, stavala pre nich nemocnice a starala sa o nich. Rodina jej manžela však s touto charitatívnou činnosťou nesúhlasila, a preto ju po Ľudovítovej smrti spolu s deťmi vyhnali z hradu. Alžbeta naďalej pomáhala chudobným, žila medzi nimi a ako chudobná aj zomrela. Dožila sa iba 24 rokov. Rok 2007 bol pre celú farnosť rokom osláv veľkého jubilea 800 rokov od narodenia sv. Alžbety, patrónky farnosti a obce Dolná Súča. www.dolnasuca.sk (22.5.2016)
Bibliografia
www.dolnasuca.sk
GPS
48.956367, 18.027871
48°57'22.9"N 18°01'40.3"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk