Technické pamiatky   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Dolné Krškany (Nitra) - vodný mlyn s areálom
Iný názov
Pullmannovský mlyn
Lokalita
obec Nitra, okres Nitra, Nitriansky kraj
História a stavebný vývoj
Vodný mlyn spolu s nadväzujúcim vodným náhonom predstavuje na svoju dobu pokrokové technické dielo a tvorí významnú ukážku vývoja mlynárskeho remesla i techniky na území juhozápadného Slovenska. Daný súbor dokumentuje postupný vývoj podoby dodnes intaktne dochovaného mlynského objektu, postaveného pravdepodobne v prvej polovici 19. storočia, ktorý bol prestavaný okolo roku 1895. [1]
 

Stavebným úpravám sa nevyhol ani v rokoch 1935 a 1936 v súvislosti s inštaláciou dodnes ucelene zachovaného technologického mlecieho zariadenia dodaného známou firmou Josefa Prokopa synové z Pardubíc. Modernizácia a prestavba mlyna podľa projektov nitrianskeho staviteľa Eduarda Dombaya z roku 1935 nesúvisela len s požiarom mlyna, ale aj s masívnymi regulačnými úpravami rieky Nitry – jej regulácia znamenala aj úpravu dolného toku Starej Nitry, čo viedlo v konečnom dôsledku k vytvoreniu dodnes unikátne dochovaného vodného náhonu s nadväzujúcou sústavou trojice pôvodných stavidiel, sypaných ochranných hrádzí a vzrastlých lipových alejí. [2]
 

Výškovo dominantný štvorpodlažný mlynský objekt s technologickým zariadením a s hmotou strojovne, v ktorej sa nachádza Francisova turbína, dochovaný v ucelenom výraze priemyselnej architektúry záveru 19. storočia, sa tak stal integrálnou súčasťou na svoju dobu mimoriadne pokrokového, urbanisticky, architektonicky, technicky a krajinársky hodnotného súboru objektov – areálu vodného diela. Stav zachovania súboru ho dovoľuje zaradiť medzi najhodnotnejšie mlynské areály v rámci juhozápadného územia Slovenska. [3]
 

Samostatne stojaca štvorpodlažná budova pozostáva z prevádzkových priestorov mlyna s technológiou, skladovacích priestorov, administratívnych a sociálnych priestorov so šatňami. V súčasnosti je vybavená rozvodmi vody, kanalizácie, kúrenia, elektroinštalácie. Základy sú betónové, murivo je pálená tehla hrúbky 80 cm. Stropy sú drevené trámové, krov väznicový sedlový, krytina je z pozinkovaného plechu. Podlahy sú drevené palubové a v sociálnej časti je PVC a na prízemí sú podlahy betónové. Schody medzi podlažiami sú drevené. Súčasťou objektu je betónový násypník. V objekte sa nachádza malá vodná elektráreň, strojovňa, sklady, prípojka kanalizácie, prípojka vody, žumpa, elektrická prípojka. [4]
 

Areál vodného mlyna svojim situovaním, architektonickým, konštrukčným, urbanistickým i krajinným riešením, zachovaným technologickým vybavením a prvkami svojho okolia ako súčasť dochovaného vodohospodárskeho diela v zásade vybudovaného v 30. rokoch 20. storočia, je významným a kvalitatívne hodnotným dokladom architektonického, umelecko-remeselného a konštrukčného riešenia technickej stavby a jej prostredia, ktoré je zachované v podstatnej miere autenticity a je tak nositeľom historickej, spoločenskej, krajinnej, urbanistickej, architektonickej, vedeckej, technickej, i umelecko-remeselnej pamiatkovej hodnoty. [5]
 

Mlyn vodný so zachovaným technologickým zariadením, vodným náhonom so stavidlami a krajinu dotvárajúcou alejou bol vyhlásený za národnú kultúrnu pamiatku v júli 2019 a zapísaný do Ústredného zoznamu pamiatkového fondu pod číslom 12186/1-4. [6]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav technickej pamiatky je dobrý.
Prístup
Stojí v juhovýchodnej časti obce, pri toku rieky Starej Nitry.
Fotogaléria
Dolné Krškany (Nitra) - vodný mlyn s areálom foto © Jana Lacková 3/2022Dolné Krškany (Nitra) - vodný mlyn s areálom foto © Jana Lacková 3/2022Dolné Krškany (Nitra) - vodný mlyn s areálom foto © Jana Lacková 3/2022Dolné Krškany (Nitra) - vodný mlyn s areálom foto © Jana Lacková 3/2022Dolné Krškany (Nitra) - vodný mlyn s areálom foto © Jana Lacková 3/2022Dolné Krškany (Nitra) - vodný mlyn s areálom foto © Jana Lacková 3/2022Dolné Krškany (Nitra) - vodný mlyn s areálom foto © Jana Lacková 3/2022Dolné Krškany (Nitra) - vodný mlyn s areálom foto © Jana Lacková 3/2022Dolné Krškany (Nitra) - vodný mlyn s areálom foto © Jana Lacková 3/2022Dolné Krškany (Nitra) - vodný mlyn s areálom foto © Jana Lacková 3/2022Dolné Krškany (Nitra) - vodný mlyn s areálom foto © Jana Lacková 3/2022Dolné Krškany (Nitra) - vodný mlyn s areálom foto © Jana Lacková 3/2022Dolné Krškany (Nitra) - vodný mlyn s areálom foto © Jana Lacková 3/2022Dolné Krškany (Nitra) - vodný mlyn s areálom foto © Jana Lacková 3/2022
Poznámky
[1 - 3] KIRINOVIČOVÁ, Naďa: Mlyn vodný s areálom v miestnej časti Dolné Krškany mesta Nitra. www.pamiatky.sk/sk/page/mlyn-vodny-s-arealom-dolne-krskany-nitra, 26. jún 2020 (11.4.2022)
[4] https://reality.bizon.sk/reality/na-predaj-povodny-vodny-mlyn-v-nitre-cast-dolne-krskany/
(11.4.2022)
[5 - 6] KIRINOVIČOVÁ, Naďa: Mlyn vodný s areálom v miestnej časti Dolné Krškany mesta Nitra. www.pamiatky.sk/sk/page/mlyn-vodny-s-arealom-dolne-krskany-nitra, 26. jún 2020 (11.4.2022)
Bibliografia
www.nitra.sk
GPS
48.275009, 18.102533
48°16'30.0"N 18°06'09.1"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk