Ľudová architektúra   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Dolný Štál - ľudový dom
Lokalita
obec Dolný Štál, okres Dunajská Streda, Trnavský kraj
História a stavebný vývoj
Poloha objektu v hĺbke parcely popri jej západnej hranici je v lokalite ojedinelá, čo je pravdepodobne výsledkom všeobecne platného procesu rozširovania zástavby do hĺbky parciel v dôsledku majetkovo-právneho a rodinného delenia v 19. storočí. Pred ním stál murovaný dom orientovaný do ulice. [1]
 

Jednopodlažný dom s dvoma obytnými jednotkami pod jednou strechou tvorí päť za sebou radených priestorov s dispozičným usporiadaním predná izba – pitvor – izba – pitvor s čiernou kuchyňou – komora. Prvú obytnú jednotku, ktorá je dvojpriestorová, tvorí predná izba umiestnená v čele domu a pitvor s funkciou vstupného a komunikačného priestoru a zároveň i s funkciou kuchyne. Druhá obytná jednotka je trojpriestorová, pozostávajúca z obytnej izby, pitvora s čiernou kuchyňou a komory. Dlážka v priestoroch prvej obytnej jednotky je drevená palubová, stropy sú drevené trámové, v prednej izbe na druhom tráme je vyrytý nápis a vročenie (pravdepodobne rok 1871 – pri treťom čísle vročenia nie je jasné, či ide o číslo 2 alebo 7). Aj v druhej obytnej jednotke s hlinenými dlážkami sa v izbe s trámovým stropom na prievlaku nachádza vročenie a iniciály “1848 E AJ.“ V oboch obytných jednotkách sa zachovali tradičné vykurovacie systémy – typologicky mladšie kúrenisko prvej obytnej jednotky je tvorené uzatvoreným komínom a murovaným kotliskom. Staršie kúrenisko je v druhej obytnej jednotke, pozostávajúce z murovaného kotliska a z jednoduchého sporáka domácej výroby, ktoré sú sústredené vo vymedzenom priestore čiernej kuchyne so zachovaným otvoreným komínom. Archaická konštrukcia otvoreného komína (drevený rám vypletaný prútím a vymazaný hlinou) je z hľadiska výskytu v oblasti už ojedinelá a spolu s kompletne zachovanou čiernou kuchyňou v podstatnej miere zvyšuje kultúrno-historickú hodnotu pamiatky. Sedlová strecha je pokrytá trstinovou krytinou s charakteristickou nožnicovou konštrukciou krovu a s hodnotnou drevenou priečkou vypletanou z prútia. Prednú izbu domu prvej obytnej jednotky osvetľujú dve okná, jedno je situované asymetricky na čelnej fasáde, druhé je súčasťou dvorovej pozdĺžnej fasády domu s podstením. Štíty z oboch strán strechy sú doskové, čelný s dreveným ostreším – podlomenicou. [2]
 

Z hľadiska stavebného vývoja dvoch bytových jednotiek pod jednou strechou s rôznym časom vzniku sa dom radí do polovice 19. storočia. Od roku 1973 do súčasnosti je vlastníkom obec, ktorá ho odkúpila od posledného majiteľa domu Júliusa Németha a zriadila v ňom obecné múzeum. Rovnako ako ľudový dom v Kráľovičových Kračanoch, tak aj dom v Dolnom Štále sa stal kultúrnou pamiatkou v roku 1982. [3]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
 

Už v čase zapísania objektu do zoznamu kultúrnych pamiatok bol dom vážne staticky narušený, čo si vyžiadalo rozsiahlejšie rekonštrukčné úpravy realizované v roku 1988. Došlo k premurovaniu zadnej štítovej a čiastočne dvorovej steny pozdĺžnej strany domu v materiáli z plnej pálenej tehly. S touto úpravou súvisela aj výmena pôvodných dvoch okien izby, vstupných dverí do pitvora a okna komory druhej obytnej jednotky za rekonštrukčné kópie. Obnova v roku 1993 bola zameraná hlavne na opravu trstinovej krytiny strechy, čiastočnú úpravu nosných drevených konštrukcií krovu a obidvoch doskových štítov. [4]
 

Posledná realizovaná úprava v rokoch 2012 – 2013 si opäť vyžiadala úpravy statických porúch objektu, ktoré sa prejavili v prednej izbe prvej obytnej jednotky. Z tohto dôvodu sa miestnosť staticky zabezpečila a narušené murivo z nepálenej tehly v časti dvorovej fasády sa nahradilo pálenými tehlami. Pôvodné okno sa po demontovaní opäť prinavrátilo do pôvodnej polohy novovymurovanej steny prednej izby. Následne sa realizovala oprava trstinovej krytiny s obnovením komínového telesa, obnova dreveného štítu z čelnej strany a tehlovej podsteny. Lokálne sa opravili poškodené omietky v interiéri a exteriéri domu a obnova sa ukončila povrchovou úpravou fasád a stien bielym vápenným náterom so sivým soklom. [5]

Súčasný stav a využitie
Stav pamiatky je veľmi dobrý. Slúži ako expozícia ľudového bývania a je typickým príkladom žitnoostrovských sedliackych usadlostí, ktorý prezentuje ľudové staviteľstvo podunajskej oblasti južného Slovenska.
Prístup
Ľudový dom v Dolnom Štále so súpisným číslom 70 a orientačným číslom 77 je situovaný na Hlavnej ulici, ktorá je miestnou komunikáciou s pravidelnou zástavbou prevažne jednopodlažných domov. Je súčasťou južnej strany ulice a nachádza sa približne v strednej časti parcely obdĺžnikového pôdorysu. [6]
Poznámky
[1 - 2] ŠABÍKOVÁ, Eva – HORVÁTHOVÁ, Monika: Expozície ľudovej architektúry v okrese Dunajská Streda. In: Monument revue, V, 2016, č. 1, s. 21.
[3] ŠABÍKOVÁ, Eva – HORVÁTHOVÁ, Monika: Expozície ľudovej architektúry... s. 21 - 22.
[4 - 5] ŠABÍKOVÁ, Eva – HORVÁTHOVÁ, Monika: Expozície ľudovej architektúry... s. 22.
[6] ŠABÍKOVÁ, Eva – HORVÁTHOVÁ, Monika: Expozície ľudovej architektúry... s. 21.
GPS
47.932993, 17.712611
47°55'58.8"N 17°42'45.4"E
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk