Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Drienica - Chrám Narodenia Presvätej Bohorodičky
Gréckokatolícka konfesia
Lokalita
obec Drienica, okres Sabinov, Prešovský kraj
História a stavebný vývoj
Klasicistický kostol postavený v rokoch 1800 – 1811. Renovovaný bol v roku 1881 a 1900. Je to jednoloďová stavba s oblým uzáverom presbytéria a do štítového priečelia situovanou predstavanou vežou. Uzáver je zaklenutý konchou, v lodi sú dve polia pruskej klenby s medziklenbovými pásmi, ktoré dosadajú na rímsy vtiahnutých pilierov. Za presbytériom je v osi kostola pristavaná sakristia. Fasády sú hladké, členené segmentovo zakončenými oknami. Na štítovom priečelí sú dva výklenky. V klenáku vstupného portálu bol letopočet 1811. Nad portálom bola kedysi nika s obrazom svätca. [1] Veža je ukončená vysokou prilbou, ktorá dosadá na terčíkovú podstrešnú rímsu.
 

Vnútorné zariadenie pochádza zo začiatku 20. storočia. Obraz Snímanie z kríža od maliara M. Jordana je z roku 1930. [2]
 

Základy pôvodného chrámu položil František Zambory. Výdavky spojené so stavbou hradili veriaci. Sami si chrám aj postavili. Pôvodný chrám stál nižšie ako terajší. Jeho oltár bol zhruba len 30 – 35 m nad miestnou komunikáciou. Pôvodný chrám bol drevený. [3]
 

V roku 1800 sa veriaci rozhodli postaviť si novú kamennú „cerkov“. Finančných prostriedkov bolo málo (v obci bolo len 11 záprahov a do 400 obyvateľov). Až za pomoci sabinovského občana L.R. bola stavba v roku 1811 ukončená. [4]
 

Prvá veľká oprava a údržba chrámu sa konala v rokoch 1891 – 1900. V jej prvej etape sa vymenila pôvodná bridlicová dlažba za cementovo-keramické dlaždice. Tie slúžia dodnes. Vybudovaný bol ochranný ohradný múr. [5]
 

V druhej etape došlo i k rekonštrukcii chrámu. V roku 1900 dodávateľ Rétayés Benedekt, Budapešť inštaloval ikonostas. Bol postavený hlavný oltár, žertvenik; zakúpili sa svietniky, koberec ku oltáru, nové bohoslužobné rúcha. Vymenili sa staré drevené okná za nové, boli namaľované obrazy na klenbách stropu. [6]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 339.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. s. 339.
[3 - 6] www.grkat.drienica.sk (9.3.2018)
Bibliografia
www.drienica.sk
GPS
49.130696, 21.110853
49°07'50.5"N 21°06'39.1"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk