Slovník pojmov   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
epigrafika
z gréckeho slova epigrafé = nápis – je veda o nápisoch na nepaleografických látkach. Skúma texty dochované na rôznorodých archeologických materiáloch, vyhotovené bez použitia písacích nástrojov, teda tesaním, rytím, rezaním, odlievaním, modelovaním, pálením a maľovaním. Nápisy na minciach, pečatidlách, pečatiach a medailách sú predmetom štúdia špecializovaných vedných disciplín, preto nepatria do epigrafiky.[1]


Poznámky
[1]ZUBÁCKA, Ida: Základy pomocných vied historických. Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa, 2007. s. 41.


www.pamiatkynaslovensku.sk