Slovník pojmov   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
estét
človek, ktorý povyšuje estetické hodnoty a krásu na vrchol hodnotovej hierarchie. Zväčša znevažuje iné ľudské hodnoty. V prístupe ku kráse ústi do formalizmu, snobizmu alebo do panestetizmu. Niektoré dobové kultúry boli veľmi blízke estétskemu postoju (helenistické umenie starovekého Grécka, kultúra konca 19. storočia vo Francúzsku). Umelci niekedy otvorene proklamujú svoj estétsky postoj (Oskar Wilde), väčšinou však ide len o určitý spôsob umelcovho sebavyjadrenia a vyjadrenia jeho vzťahu k spoločnosti. Úzko súvisí s tendenciami umenia pre umenie (ľ art pour ľ art). [1]


Poznámky
[1] KICZKO, Ladislav et al.: Slovník spoločenských vied. Bratislava: SPN, 1997. s. 64.


www.pamiatkynaslovensku.sk