Slovník pojmov   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
estetika
spoločenskovedná disciplína, ktorá sa zaoberá analýzou estetických javov, estetických hodnôt prírody, predmetov vytvorených človekom i samotného človeka. Analyzuje ich vznik, fungovanie a úlohu v živote človeka. Rozvíjala sa už v starovekých ázijských kultúrach, v Európe existuje od čias antického Grécka. V 18. storočí sa odčlenila od filozofie ako samostatná veda. Stále však úzko spolupracuje s filozofiou a s vedami o jednotlivých umeleckých druhoch, v posledných storočiach s psychológiou, sociológiou, fyziológiou a inými spoločenskovednými a prírodovednými disciplínami. Zaoberajú sa ňou aj umelci pri zdôvodňovaní svojich umeleckých zámerov. Úzko súvisí s estetickou výchovou, ktorá uplatňuje poznatky estetiky vo výchove. [1]


Poznámky
[1] KICZKO, Ladislav et al.: Slovník spoločenských vied. Bratislava: SPN, 1997. s. 67.


www.pamiatkynaslovensku.sk