Slovník pojmov   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
etnografia
(grafos = písať, etnos = národ) - spoločensko-vedná historická disciplína, ktorá skúma genézu a etapy vývoja kultúry a spôsob života ľudí - etník. Skúma stav hmotnej a duchovnej kultúry národov, národností a etnických skupín (kmeňov, rodov a pod.) Predmetom jej záujmu sú špecifické etnokultúrne prejavy materiálno – technologickej kultúry, rodinného a spoločenského života vrátane obyčajových tradícií súvisiacich s kalendárnym cyklom a všeobecne so životom rodiny a lokálneho spoločenstva. Etnografia sa zaoberá vlastným zberom a popisom sociálnych a kultúrnych javov a dát.www.pamiatkynaslovensku.sk