Slovník pojmov   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
evanjelium
radostná zvesť, tak sa v Novom zákone označuje učenie Ježiša Kristawww.pamiatkynaslovensku.sk