Slovník pojmov   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
folklór
súbor kultúrnych javov realizovaných formami ústnej, tanečnej, dramatickej a hudobno-spevnej kontaktnej komunikácie. Tieto kultúrne javy sa realizujú v mnohých typoch a variantoch, každý variant je rovnocenný s tými ostatnými.. Folklór podlieha kolektívnym normám konkrétneho lokálneho spoločenstva alebo sociálnej skupiny. Odrážajú sa v ňom sociálne a kultúrne vzťahy daného prostredia, jeho etické a estetické názory, a tak sa stávajú aj výrazom určitej skupinovej alebo sociálnej ideológie. Okrem identifikačnej funkcie spĺňa funkcie poznávacie, obradové, zábavné a výchovné. Podľa funkcie, obsahu a formy sa folklórne prejavy začleňujú do rodov, druhov, žánrov a žánrových skupín. Folklórom môžeme nazvať napríklad tanec priamo pri nejakom obrade – teda v autentickom prostredí. Pokiaľ sa ten istý tanec predvádza pred publikom, ide tu už o folklór štylizovaný. Už sa vymyká podmienkam folklóru.www.pamiatkynaslovensku.sk