Slovník pojmov   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
folkloristika
vedná disciplína, ktorá skúma vývin, podmienky a spôsob existencie folklóru, jeho nositeľov a tvorcov, obsahovú a formálnu stránku folklórnej a folklorizovanej tvorby. Delí sa podľa predmetu záujmu na slovesnú – ústna ľudová slovesnosť, hudobnú – etnomuzeológia, tanečnú – etnochoreológia. Vo viacerých krajinách netvorí súčasť etnológie, ale študuje sa samostatne. Priamym predmetom záujmu je folklór. Folklór je francúzske slovo a znamená „vedomosti ľudu“. Môže byť piesňový, hudobný, tanečný, slovesný = ústna ľudová slovesnosť. V staršej dobe patrila folkloristika k historickým vedám, v novšej dobe k vedám o človeku.www.pamiatkynaslovensku.sk