Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Gemerská Poloma - Kostol sv. Jozefa
Rímskokatolícka konfesia
Lokalita
obec Gemerská Poloma, okres Rožňava, Košický kraj
História a stavebný vývoj
Barokovo-klasicistický kostol postavený v roku 1802 na spôsob gemerských barokovo-klasicistických sakrálnych stavieb z konca 18. storočia s pravdepodobným využitím muriva z predošlého objektu, ktorý stál pri farskej budove z roku 1785. Dnešný kostol bol renovovaný v roku 1898. Ide o jednoloďový priestor s oblým uzáverom presbytéria, do štítového priečelia situovanou predstavanou vežou a pristavanou kaplnkou. Uzáver je zaklenutý konchou, loď pruskými klenbami s medziklenbovými pásmi dosadajúcimi na rímsy nástenných pilierov. Fasády člení lizénové rámovanie, na veži sú nárožné pilastre, na hlavici ktorých spočíva podstrešná terčíková rímsa. Veža je zastrešená dvojstupňovou zvonovitou barokovou prilbou. [1]
 

Vstup do kostola je z východnej strany cez vežu kostola. Víťazný oblúk medzi presbytériom a loďou prechádza cez profilovanú rímsu do mohutných štvorcových pilierov. Loď je presvetlená šiestimi oknami, pričom dve okná sa nachádzajú už v časti presbytéria. Okná sú obdĺžnikové s polkruhovým záklenkom. [2]
 

Hlavný oltár je klasicistický z roku 1802, s architrávon členeným triglyfmi. Je to dvojstĺpová oltárna architektúra s ústredným obrazom sv. Rodiny z druhej polovice 19. storočia. Kazateľnica je z prvej polovice 19. storočia, na rezonančnej strieške sa nachádza staršia ľudová plastika Dobrého pastiera. V sakristii je mramorové neskorobarokové lavábo s hlavou delfína v mušli výklenku, profánneho charakteru z druhej polovice 18. storočia. [3]
 

Zvon je gotický z 15. storočia. [4]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Prístup
Kostol sv. Jozefa dominuje stredu obce v časti Veľká Poloma na miernom kopci, pri frekventovanom rázcestí štátnych ciest Rožňava – Dobšiná – Spišská Nová Ves pri Námestí SNP. [5]
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 375.
[2] www.gemerskapoloma.sk/historia/historicke-pamiatky/rimskokatolicky-kostol-sv-jozefa-115sk.html (15.3.2018)
[3 - 4] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. s. 375.
[5] www.gemerskapoloma.sk/historia/historicke-pamiatky/rimskokatolicky-kostol-sv-jozefa-115sk.html (15.3.2018)
GPS
48.712297, 20.474761
48°42'44.3"N 20°28'29.1"E
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk