Slovník pojmov   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
genealógia
pomocná veda historická o vzťahoch medzi ľudskými jedincami vyplývajúcimi z ich rodového pôvodu. Jej názov pochádza z gréckeho slova genos = rod a je vo všetkých jazykoch odvodený od rovnakého základu. Genealógia skúma a opisuje postupnosť a príbuzenské vzťahy medzi osobami, rodinami a rodmi, pričom si všíma dôsledky vyplývajúce z týchto vzťahov po stránke historickej, biologickej, právnej, hospodárskej a kultúrnej. Genealógia má niekoľko významov - v najširšom zmysle slova pojednáva o charaktere vzťahu dvoch navzájom súvisiacich javov a faktov, v najužšom zmysle sa zaoberá príbuzenskými vzťahmi medzi jedincami. Z hľadiska spôsobov a postupov práce genealógiu delíme na:
 

1. popisnú - skúma, popisuje a vysvetľuje vzťahy medzi ľudskými jedincami. Študuje aj príčiny vzniku, vývoja a zániku rodín a rodov,
 

2. odvodenú - na základe výsledkov popisnej genealógie vyvodzuje pravidlá genealogického vývoja.[1]


Poznámky
[1]ZUBÁCKA, Ida: Základy pomocných vied historických. Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa, 2007. s. 135.


www.pamiatkynaslovensku.sk