Technické pamiatky   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Hanušovce nad Topľou - sušiareň liečivých rastlín
Lokalita
obec Hanušovce nad Topľou, okres Vranov nad Topľou, Prešovský kraj
História a stavebný vývoj
Ľudová stavba pochádzajúca z 30. rokov 20. storočia. Upravená bola v druhej polovice 20. storočia. Je to štvorpodlažný jednopriestorový objekt postavený na obdĺžnikovom pôdoryse. [1]
 

Príbeh sušiarne liečivých rastlín sa začal písať v 30. rokoch 20. storočia, keď hanušovský židovský podnikateľ Alexander Wohl postavil pre svoje podnikanie sušiareň liečivých rastlín s dômyselným systémom samovetrania a nezvyčajnou konštrukciou. Prišla vojna a podnikateľ pre záchranu života zanechal svoj majetok a opustil s rodinou nebezpečný kontinent. Po vojne jeho majetok arizovala rodina Petríkovcov. Potom sa posunul ďalším a ďalším. [2]
 

Pamiatkový príbeh sušiarne sa začal v roku 1993, kedy bol spracovaný návrh na vyhlásenie za kultúrnu pamiatku, čo bolo úspešne dovŕšené a do Ústredného zoznamu pamiatkového fondu (ÚZPF) sa dostala v novembri 1993. V eufórii začiatku 90. rokov 20. storočia si Múzeum v Hanušovciach prenajalo objekt s cieľom oživiť tradíciu sušenia liečivých rastlín. Dva roky sľubného aktívneho fungovania prerušila smrť riaditeľa a s vtedajšími majiteľmi nové vedenie múzea zmluvu o prenájme neobnovilo. Odvtedy sa dreveno-kamenná stavba stala vlastníkom príťažou, až sa dostala v roku 2014 do vlastníctva miestneho všeobecného lekára ako nechcená stavba na lukratívnom pozemku, s ktorým mal nový vlastník úplne iné plány. Ešte pred kúpou sušiarne a pozemku na ktorom stojí, požiadal o predbežné stanovisko Krajský pamiatkový úrad v Prešove (KPÚ) a pýtal sa, či smie stavbu zbúrať. Aj keď sa dozvedel, že búrať nesmie a bol tiež informovaný o povinnostiach vlastníka národnej kultúrnej pamiatky (NKP), objekt s pozemkom predsa kúpil. Následne v roku 2014 vlastník požiadal o prehodnotenie vyhlásenia a priznal, že v čase kúpy si plne uvedomoval ťarchu spojenú s evidovaním objektu v ÚZPF, ale že zápis za NKP považuje za účelový. Podnet vlastníka na zrušenie vyhlásenia postúpil KPÚ Prešov nadriadenému orgánu, ktorým je Pamiatkový úrad Slovenskej republiky (PÚ SR), kde Komisia pre posudzovanie pamiatkového fondu potvrdila pamiatkové hodnoty objektu a návrh na zrušenie vyhlásenia zamietla. [3]
 

Toto však bol začiatok prípravy cielenej likvidácie NKP. Na KPÚ Prešov často prichádzali anonymné hovory a informácie o tom, ako dochádza k poškodzovaniu predmetnej veci. Jej stav bol na tieto podnety pracovníkmi KPÚ vždy preverený, no opakovaná situácia vyznievala ako vysporiadavanie si nevybavených účtov domácich s novým vlastníkom. V marci 2017 bol na písomný anonymný podnet vykonaný štátny pamiatkový dohľad, kde bolo zistené, že strecha objektu je prepadnutá a do interiéru zateká. Anonym síce tvrdil, že ide o úmyselné konanie vlastníka, to sa však nepreukázalo a vina bola pripísaná miestnym osadníkom. Vlastník po osvetovej činnosti KPÚ Prešov ešte na tomto konaní 1.3.2017 podal žiadosť o vydanie rozhodnutia o zámere obnovy a orgán ochrany pamiatkového fondu v súlade s ustanoveniami pamiatkového zákona vydal rozhodnutie o zámere obnovy (KPUPO-2017/7556-2/17859/Gr zo dňa 13.3.2017). Prekvapením, o tri mesiace neskôr v júli 2017, však bolo oznámenie, že došlo k zmene vlastníctva, ale len v prípade stavby. Pozemok zostal vo vlastníctve pôvodného majiteľa a navyše bez akejkoľvek ťarchy, takže ku kultúrnej pamiatke sa v podstate nedá dostať. [4]
 

Medzitým pred objektom sušiarne vyrástla nová, na pomery Hanušoviec veľká stavba a časť pozemku (rozumej v rozsahu ďalej ako 10 m od pamiatky) bola novodobo upravená. KPÚ Prešov vyzval nového vlastníka na zabezpečenie základnej ochrany, no list sa vrátil s tým, že adresát je neznámy. Z medializovaných informácií vyšlo najavo, že na adrese uvedenej na liste vlastníctva vlastník NKP už 10 rokov nebýva. [5]
 

Pred Vianocami 21.12.2017 sa začalo „neviditeľné“ rozoberanie drevených konštrukcií stavby sušiarne, čo znovu zmobilizovalo anonymných aktivistov, ktorí sa domáhali nápravy s upozornením, že problematiku sledujú a čakajú aké opatrenia prijmú príslušné orgány (KPÚ Prešov, polícia, prokuratúra, MK SR, PÚ SR...). KPÚ Prešov v súlade s § 31 ods. 3 ešte v ten deň dal telefonický podnet na stavebný úrad Hanušovce nad Topľou, ktorý vykonal v sprievode polície obhliadku a konštatoval, že zo stavebnej konštrukcie sú povytrhávané dosky opláštenia budovy (časť z nich bola na mieste zaistená) a na strešnej konštrukcii sa už nenachádza žiadna krytina. Miesto bolo zdokumentované, žiadne upotrebiteľné stopy neboli zaistené. Polícia požiadala o vyjadrenie KPÚ k spoločenskej hodnote NKP - sušiareň liečivých bylín v Hanušovciach nad Topľou. [6]
 

KPÚ Prešov pre opakované doručenie výzvy vlastníkovi na zabezpečenie ochrany NKP požiadal o súčinnosť Mestskú políciu v Prešove a zároveň požiadal mesto Prešov, oddelenie evidencie obyvateľstva o zistenie novej adresy súčasného vlastníka NKP, aj keď média otvorene hovoria, že ide o bezdomovca. Žiaľ, nie je to prvý prípad v územnom obvode KPÚ Prešov, keď predajom stavby neidentifikovateľným osobám a ponechaním pozemku sa vlastník snaží vyhnúť povinnosti zabezpečiť ochranu NKP a takto cielene sleduje svoje vlastné záujmy a neguje záujem verejný. [7]
 

Medializácia problematiky ochrany sušiarne liečivých rastlín v Hanušovciach nad Topľou priniesla i pozitívnu odozvu. Zmobilizovala obyvateľov Hanušoviec a ľudí z iných regiónov Slovenska. Informačné billboardy aktivistov osadené pri štátnej ceste burcujú verejnú mienku. Domáci začali hľadať možnosti pre odkúpenie a premiestnenie NKP - sušiarne liečivých rastlín, ktorá v dobe svojho rozkvetu zásobovala české a švajčiarske firmy vyrábajúce lieky kvalitnými sušenými rastlinami z blízkych štvrtohorných Slanských vrchov. [8]

Pamiatková ochrana
???
Súčasný stav a využitie
Stav technickej pamiatky je zlý.
Prístup
Komenského 14
Fotogaléria
Hanušovce nad Topľou - sušiareň liečivých rastlín foto © Viliam Mazanec 10/2022Hanušovce nad Topľou - sušiareň liečivých rastlín foto © Viliam Mazanec 10/2022Hanušovce nad Topľou - sušiareň liečivých rastlín foto © Viliam Mazanec 10/2022Hanušovce nad Topľou - sušiareň liečivých rastlín foto © Viliam Mazanec 10/2022Hanušovce nad Topľou - sušiareň liečivých rastlín foto © Viliam Mazanec 10/2022Hanušovce nad Topľou - sušiareň liečivých rastlín foto © Viliam Mazanec 10/2022Hanušovce nad Topľou - sušiareň liečivých rastlín foto © Viliam Mazanec 10/2022Hanušovce nad Topľou - sušiareň liečivých rastlín foto © Viliam Mazanec 10/2022Hanušovce nad Topľou - sušiareň liečivých rastlín foto © Viliam Mazanec 10/2022Hanušovce nad Topľou - sušiareň liečivých rastlín foto © Viliam Mazanec 10/2022Hanušovce nad Topľou - sušiareň liečivých rastlín foto © Viliam Mazanec 10/2022Hanušovce nad Topľou - sušiareň liečivých rastlín foto © Viliam Mazanec 10/2022Hanušovce nad Topľou - sušiareň liečivých rastlín foto © Viliam Mazanec 10/2022Hanušovce nad Topľou - sušiareň liečivých rastlín foto © Viliam Mazanec 10/2022Hanušovce nad Topľou - sušiareň liečivých rastlín foto © Viliam Mazanec 10/2022Hanušovce nad Topľou - sušiareň liečivých rastlín foto © Viliam Mazanec 10/2022Hanušovce nad Topľou - sušiareň liečivých rastlín foto © Viliam Mazanec 10/2022Hanušovce nad Topľou - sušiareň liečivých rastlín foto © Viliam Mazanec 10/2022Hanušovce nad Topľou - sušiareň liečivých rastlín foto © Viliam Mazanec 10/2022Hanušovce nad Topľou - sušiareň liečivých rastlín foto © Viliam Mazanec 10/2022
Poznámky
[1] www.pamiatky.sk (17.2.2020)
[2 - 8] SEMANOVÁ, Eva: Sušiareň liečivých rastlín v Hanušovciach nad Topľou. Príbeh jednej nezvyčajnej pamiatky. 16. február 2018 www.pamiatky.sk/sk/page/stanoviska-pusr-susiaren-liecivych-rastlin (17.2.2020)
Bibliografia
www.hanusovce.sk
GPS
49.028762, 21.505417
49°01'43.5"N 21°30'19.5"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk