Slovník pojmov   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
historická metrológia
z gréckeho slova metron = miera - veda, ktorá zhromažďuje informácie o dĺžkových, hmotnostných a od nich odvodených mierach, usporadúva ich do sústavy, vzájomne porovnáva a hodnotí a napokon prevádza na moderné jednotky metrickej sústavy. Vedecké skúmanie metrológie začalo pomerne neskoro, v polovici 19. storočia.[1]


Poznámky
[1]ZUBÁCKA, Ida: Základy pomocných vied historických. Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa, 2007. s. 164.


www.pamiatkynaslovensku.sk