Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Banská Hodruša (Hodruša-Hámre) - Kostol sv. Mikuláša biskupa
Rímskokatolícka konfesia
Iný názov
Hodruša, Banská Hodruša
Lokalita
obec Hodruša-Hámre, okres Žarnovica, Banskobystrický kraj
História a stavebný vývoj
Pôvodne gotický kostol z roku 1387. Prebudovaný bol v roku 1577 a neogoticky upravený koncom 19. storočia. Kostol je jednoloďová pozdĺžna stavba s polygonálnym uzáverom presbytéria, zaklenutého sieťovou rebrovou klenbou, v lodi je zrkadlová klenba z konca 19. storočia. Z južnej strany presbytéria je pristavaná renesančná veža z roku 1577 s novou pseudogotickou fasádou, nadstavenými štítmi a vysokým ihlancom. Neskorogotické sedlové portály s pretínavými prútmi (jeden s diamantovaným soklíkom), obnovené koncom 19. storočia. Hladké fasády s lomenými oknami. [1]
 

Hlavný oltár je neskorobarokový z roku 1753, upravený koncom 19. storočia. Stĺpová architektúra s rozdeleným architrávom a štukovaným štítom okolo kruhové okienka. Oltárny obraz sv. Mikuláša je z konca 19. storočia, sochy sv. Petra a Pavla z konca 18. storočia, sekundárne umiestnené na bokoch oltárneho štítu. Kazateľnica je neskorobaroková z polovice 18. storočia, na parapete a baldachýne sú sochy cirkevných otcov. Na čelnej strane parapetu je staršia baroková kartuša s obrazom Piety z prvej polovice 18. storočia, vedľa nej dve sošky anjelikov. Monštrancia je neskorobaroková z polovice 18. storočia, typu slncovej monštrancie s postrannými tepanými reliéfmi adorujúcich anjelov. Relikviár v podobe monštrancie je rokokový z polovice 18. storočia. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
 

Hodruša-Hámre – Kostol sv. Mikuláša (č. ÚZPF 1214/1) – architektonicko-historický a umelecko-historický výskum - rok 2015. Autori: Mgr. Michaela Haviarová, PhD., Mgr. art. Tomáš Haviar. [3]

Súčasný stav a využitie
Stav kostola je veľmi dobrý. Slúži svojmu účelu.
Fotogaléria
Hodruša-Hámre - Kostol sv. Mikuláša biskupa foto © Patrik Kunec 5/2011Hodruša-Hámre - Kostol sv. Mikuláša biskupa foto © Patrik Kunec 5/2011Hodruša-Hámre - Kostol sv. Mikuláša biskupa foto © Patrik Kunec 5/2011Hodruša-Hámre - Kostol sv. Mikuláša biskupa foto © Patrik Kunec 5/2011Hodruša-Hámre - Kostol sv. Mikuláša biskupa foto © Patrik Kunec 5/2011
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 60.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. s. 60.
[3] www.pamiatky.sk (23.9.2016)
GPS
48.466760, 18.818710
48°28'00.3"N 18°49'07.4"E
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk