Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Hontianske Trsťany - Kostol sv. Bartolomeja apoštola
Rímskokatolícka konfesia
Iný názov
Tekovské Trsťany
Lokalita
obec Hontianske Trsťany, okres Levice, Nitriansky kraj
História a stavebný vývoj
Barokový kostol postavený v roku 1759. Neskoršie ho upravovali. [1] Jednoloďový priestor so segmentovým uzáverom presbytéria a vstavanou vežou. Fasády sú členené lizénami a segmentovo ukončenými oknami. Veža členená pilastrami je zastrešená zvonovitou prilbou, ktorá dosadá na terčíkovú podstrešnú rímsu.
 

Bakács István v knihe Hont Vármegye Mohács elott na strane 36 píše, že v Hontianskej župe pred rokom 1526 (čiže pred bitkou pri Moháči) bolo obývaných 203 osád a z nich len 83 malo svoj kostol. Medzi týmito osadami s kostolom je spomínaný aj Nadas, čiže terajšie Hontianske Trsťany. [2]
 

Podľa údajov Ostrihomského arcibiskupstva v Schematizme duchovenstva z roku 1915 sa na strane 47 uvádza, že farnosť Hontianske Trsťany bola zriadená v roku 1430. [3]
 

V kanonickej vizitácii, ktorú vykonal 12. júna 1692 vdp. František Černický, opát Ducha sv. z Hrabkova, spomína sa kostol v Hontianskych Trsťanoch, zasvätený ku cti sv. Bartolomeja, ktorého posviacka sa slávi v nedeľu po sviatku sv. Bartolomeja. [4]
 

V kanonickej vizitácii zo 14. júla 1711 o kostole v Hontianskych Trsťanoch sa hovorí, že bol postavený z kameňov asi pred 300 rokmi. Podľa tohto svedectva prvý kostol v Hontianskych. Trsťanoch, bol postavený asi v roku 1430, t.j. v dobe, kedy bola zriadená farnosť. Do dnes existuje vzácny rukopis v latinčine pod názvom "Liber Ecclesiae Nadasiensis..." Obsahuje staršie kanonické vizitácie, v ktorých je veľa informácii o prvom kostole, o niektorých farároch, učiteľoch, o prvej fare, o mlyne pri obci a mnoho iných zaujímavých vecí. [5]
 

Súčasný farský Kostol sv. Bartolomeja dala postaviť Spoločnosť Ježišová v roku 1759, keď bol rektorom kláštora v Banskej Bystrici R. C. Adam Rajmwald, - šahanským administrátorom R. P. Gabriel Kenray a miesnym farárom dp. Štefan Fridwalský. Kostol v roku 1760 požehnal rektor jezuitského kláštora P. Ignác Roys. [6]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Prístup
Stojí v centrálnej časti obce.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. Bratislava: Obzor, 1969. s. 276.
[2 - 6] www.hontiansketrstany.ocu.sk/index.php?ids=5 (30.8.2020)
GPS
48.207565, 18.802759
48°12'27.2"N 18°48'09.9"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk