Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Horné Semerovce - Kostol Všetkých svätých
Rímskokatolícka konfesia
Lokalita
obec Horné Semerovce, okres Levice, Nitriansky kraj
História a stavebný vývoj
Pôvodne gotický kostol postavený na staršom základe. Prestavaný bol v roku 1458 (?). V baroku bol obnovený. Zväčšili ho v roku 1888. Ide o jednoloďový priestor so segmentovým uzáverom presbytéria, s pristavanou sakristiou a vstavanou vežou, ktorá vytvára na priečelí mierny rizalit. Presbytérium je zaklenuté barokovou plackou. Loď a sakristia majú rovný strop. Južný (bývalý hlavný) portál je gotický s kamenným ostením, presekanými prútmi a letopočtom 1458 (?). Zachovalo sa torzo sedlového gotického portálu (z presbytéria do sakristie) so skosenou hranou. Fasády sú hladké, len veža je členená nárožnými lizénami. [1] Veža je zakončená stlačenou cibuľou.
 

Oltárny obraz Všetkých svätých je od C. Hemmerleina z konca 19. storočia. [2]
 

Súpis pamiatok na Slovensku z roku 1967 v inventári spomína barokovú monštranciu z polovice 18. storočia. [3]
 

Presné datovanie kostola nie je známe. Pravdepodobne prvý stál už v 13 storočí. V 15. storočí bol dnešný kostol viackrát prestavaný a "skoro úplne stratil pôvodný vzhľad". V južnej časti steny starej lode je gotický portál zdobený žliabkovaním a rozvilinami, na architráve je runové písmo a v tympanóne tvaru oslieho chrbta je náznak fresky na tmavomodrom podklade. O písme, aj v minulom storočí, uverejnili niekoľko štúdií. Podľa štúdie Rómera je text maďarský a nesie informácie o pôsobení vtedajšieho duchovného (IACO/PB/LEBANUS) a rok (1485). Historik Peter Puspoki Nagy v roku 1968 uverejnil výsledky svojej vedeckovýskumnej práce a podľa neho na nápise možno prečítať dátum dokončenia prestavby (1482) a deväť iných runových znakov (KURAKO JANOS MESTER). [4]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
 

Opravený bol v roku 1935 a 1958. [5]
 

Kostol je zapísaný v Ústrednom zozname pamiatkového fondu (ÚZPF) Slovenskej republiky pod číslom 1603/0. [6]

Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Prístup
Stojí v strednej časti obce. Vedľa kostola a za ním je cintorín.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 432.
[2 - 3] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. s. 432.
[4] História. www.hornesemerovce.sk/obec-87/historia/ (23.6.2024)
[5] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. s. 432.
[6] www.pamiatky.sk (23.6.2024)
GPS
48.124183, 18.878057
48°07'27.1"N 18°52'41.0"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk