Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Horný Vadičov - Kostol sv. Mikuláša biskupa
Rímskokatolícka konfesia
Lokalita
obec Horný Vadičov, okres Kysucké Nové Mesto, Žilinský kraj
História a stavebný vývoj
Klasicistický kostol postavený začiatkom 19. storočia. [1] Jednolodie so segmentovým uzáverom presbytéria a vstavanou vežou. Interiér je zaklenutý pruskými klenbami s medziklenbovými pásmi. Fasáda je členená segmentovo zakončenými oknami a pilastrami s rímsovou hlavicou. [2] Veža s výškou približne 30 m má ihlancovú strechu.
 

Vnútorné zariadenie je v historizujúcom slohu. Obraz Ružencovej Panny Márie je z polovice 19. Storočia. Obraz Immaculaty od Jozefa Božetecha Klemensa pochádza z roku 1863. [3]
 

Prvý kostol bol drevený, strechu mal slamenú a šindľovú. Postavený bol v strede obce. Pri kostole sa nachádzala osobitne stojaca veža. Oltár bol zasvätený sv. Františkovi Xaverskému s jednoduchým tabernákulom. Kostol mal zvonicu s tromi zvonmi. Drevený kostol vyhorel a bolo potrebné postaviť nový. 1.6.1802 bol položený základný kameň na stavbu kostola a súčasne i na stavbu rímskokatolíckej školy (terajšia budova obecného úradu). V roku 1803 bol pripravený stavebný materiál a výstavbu kostola realizovali v rokoch 1804 – 1805. Práce organizoval Jozef Pongrác, ktorý patril k rádu trinitárov. [4] Dňa 2. júla 1806 varínsky dekan Mikuláš Stanček posvätil nový sakrálny objekt. [5]
 

Farnosť vtedy patrila do dekanátu varínskeho archidiakonátu Žilinského a Trenčianskej župy. Na veži vadičovská zvláštnosť – hodiny zhotovené laikom, tunajším rodákom Lukáčom Berešíkom Bôtkom. Tento 72 ročný tvorca ich vyhotovil z rôznych poľnohospodárskych súčiastok. Je to kysucká rarita. [6]
 

Zaujímavým je i osud zvonov, umiestnených vo veži. Najstarší zvon pochádza z roku 1790 odliaty bol vo Varíne s nápisom: „Fudit Varne 10. Georg Knobloch Ma Neosol. – Cum impensis suis fieri curavit possesio Felsövadiscov. A. 1790“. Zvon sa počas prvej svetovej vojny v roku 1916 podarilo zachrániť. Ďalšie tri zvony boli v roku 1916 z veže zhodené a použité na výrobu kanónových hlavní. K zvonu z roku 1790 boli v roku 1924 nainštalované terajšie zvony, zvon sv. Mikuláša z roku 1799 a sv. Martina z roku 1720. Zvony boli premiestnené z veže, ktorá stála pri predchádzajúcom drevenom kostole. Najväčší zvon je zvon sv. Mikuláša, menší je zvon sv. Martina, tretí zvon sv. Petra a Pavla a štvrtý najmenší je zvon Srdca Ježišovho a Panny Márie. [7]
 

V roku 1935 bol v kostole premiestnený organ na chór, ktorý za pomoci niektorých miestnych remeselníkov postavil občan Horného Vadičova Lukáš Berešík Bôtek. Stojí za zmienku, že celú opravu vykonali v tom čase za 3 000 Kčs, i keď niektorí remeselníci ohodnotili tieto práce na 8 000 – 12 000 Kčs. [8]
 

Farnosť bola založená 10.2.1789 s tromi filiálkami: Stredný Vadičov, Dolný Vadičov a Pažite. Farský ľud bol katolícky, sčasti tu boli aj židia. Obyvatelia Horného Vadičova boli v 17. storočí protestanti. V 18. storočí (1716) po stavovských povstaniach dochádza k rekatolizácii a obyvatelia začali opäť vyznávať katolícku vieru. [9]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Prístup
Stojí v centrálnej časti obce.
Poznámky
[1] www.hornyvadicov.sk/institucie-v-obci/cirkev-v-obci/ (7.8.2020)
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 439.
[3] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. s. 439.
[4] Pongrác po skončení teologických štúdií v kráľovskom seminári v Bratislave bol vysvätený za kňaza a od roku 1790 pôsobil vo farnosti Horný Vadičov. www.hornyvadicov.sk/institucie-v-obci/cirkev-v-obci/ (7.8.2020)
[5 - 9] www.hornyvadicov.sk/institucie-v-obci/cirkev-v-obci/ (7.8.2020)
GPS
49.264070, 18.878602
49°15'50.7"N 18°52'43.0"E
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk