Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Horný Vinodol (Vinodol) - Kostol Ružencovej Panny Márie
Rímskokatolícka konfesia
Iný názov
Horný Síleš
Lokalita
obec Vinodol, okres Nitra, Nitriansky kraj
História a stavebný vývoj
Neobarokový kostol postavený v roku 1892. Opravený bol v 20. storočí. Jednoloďový priestor s polygonálnym uzáverom presbytéria a vstavanou vežou. Interiér je zaklenutý pruskými klenbami. Exteriér je členený opornými piliermi. Na čelnej fasáde po oboch stranách vstupného portálu sú niky s plastikami sv. Jána Nepomuckého a sv. Antona. [1] Veža vytvárajúca na priečelí rizalit je zakončená ihlanom. Fasády sú členené nárožnými pilastrami a dekoratívnymi opornými piliermi.
 

Hlavný oltár, kazateľnica a krstiteľnica sú z konca 19. storočia. Interiér s drevenými vyrezávanými tabuľami. [2]
 

Podľa konfesionálnej príslušnosti obyvateľov, je obec Vinodol katolíckou obcou. Takmer 90 % obyvateľov, je rímsko-katolíckeho vyznania. Túto skutočnosť reflektuje i centrum duchovného života obce, rímsko-katolícky kostol s patrocíniom Ružencovej Panny Márie. Jeho výstavba bola zahájená v období spravovania farnosti farárom Ignácom Šohajdom v roku 1892. Architektonické plány kostola objavené vo farskom archíve v roku 2005 sú z roku 1889. [3]
 

Nad hlavným vchodom kostola, je umiestnený letopočet výstavby. Stavbe dominuje veža, v ktorej sú umiestnené tri zvony s menami patrónov - Panna Mária, sv. Urban a sv. Donát. [4]
 

V hlavnej lodi a v presbytériu je umiestnených šesť vitrážových okien reflektujúcich výjavy zo života svätých, doplnených menami donorov okien. Interiéru dominuje neogotický hlavný oltár z konca 19. storočia. Na oltári sedí Panna Mária s dieťaťom Ježišom na rukách. Hlavný oltár je starší než kostol. Cennou a najstaršou pamiatkou interiéru kostola je krstiteľnica z druhej polovice 18. storočia, ktorá má na vrchnáku barokové súsošie zobrazujúce Krista s Jánom Krstiteľom a Duchom Svätým v podobe holubice. Regionálnou raritou a unikátom kostola je drevený vyrezávaný obklad z roku 1912, pokrývajúci steny hlavnej lode a presbytéria. Obloženie zobrazuje motívy vínnej révy a iné religiózne motívy. Jedným z hlavných prvkov interiéru je drevo. Bolo použité i pri vybudovaní chóru, ktorý je celodrevený a nachádza sa na ňom organ od firmy Angster József és fia. Interiér kostola prešiel pod vedením správcu farnosti Ondreja Valacha a finančnej či manuálnej participácie veriacich farnosti v roku 2011 komplexnou rekonštrukciou, zahŕňajúcou novú elektroinštaláciu svietidiel, ozvučenia a predovšetkým komplexnú výmaľbu interiéru, v rámci ktorej sa zachovala a zreštaurovala centrálna freska s biblickým motívom „Rozmnoženia chlebu Kristom“, nachádzajúca sa v presbytériu kostola. Plošne rozsiahla freska pochádza z roku 1977. [5]
 

Začiatkom 90. rokov 20. storočia bola počas pôsobenia správcu farnosti Jána Gálisa prevedená prístavba kostola, ktorá kapacitne rozšírila kostol o približne 100 miest. V tomto období bola architektonicky upravená i sakristia, dotvárajúca spoločne s protiľahlou prístavbou symetrické usporiadanie pristavaných, novovybudovaných častí kostola. Základný kameň týchto stavieb posvätil pápež Ján Pavol II. počas svojej návštevy Bratislavy v roku 1990. [6]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. Bratislava: Obzor, 1969. s. 404.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. s. 404.
[3 - 6] http://obec-vinodol.sk/kulturno-historicky-potencial/ (28.4.2018)
GPS
48.191722, 18.200151
48°11'30.2"N 18°12'00.5"E
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk