Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Hrachovište - Kostol Návštevy Panny Márie
Rímskokatolícka konfesia
Lokalita
obec Hrachovište, okres Nové Mesto nad Váhom, Trenčiansky kraj
História a stavebný vývoj
Barokový kostol postavený v rokoch 1750 – 1756. Vežu obnovili v roku 1864. Menšia úprava sakrálneho objektu sa uskutočnila v 20. storočí. Je to jednoloďová stavba s polygonálne zakončeným presbytériom, pristavanou sakristiou a predstavanou vežou. Interiér je zaklenutý valenou lunetovou klenbou a pruskými klenbami. Nad vchodom je murovaný organový chór s jednoduchou poprsnicou, podklenutý pruskými klenbami. Priestor pod chórom sa do lode otvára troma arkádami. Bočné fasády spevňujú oporné piliere a členia farebne odstupňované lizénové rámovanie. Veža je zakončená cibuľovitou baňou, ktorá dosadá na terčíkovú podstrešnú rímsu. Fasády veže majú tiež lizénové rámovanie a zvukové okná sú lemované ľudovo poňatým motívom volút a lambrekénov. Na čelnej strane veže sú reliéfne postavičky putti s erbom. [1]
 

Hlavný oltár je neskorobarokový s empírovými prvkami zo začiatku 19. storočia, uprostred s polychrómovaným reliéfom Navštívenia Panny Márie. Na podstavci pri oltári sú plastiky sv. Jána Nepomuckého a svätca bez atribút. Barokový nadstavec má po stranách plastiky sv. Anny a Joachima. Spovedeľnica je neskorobaroková z konca 18. storočia. Plastika Krista na kríži, rustikálneho charakteru, je neskorobaroková z konca 18. storočia. Ukrižovanie, dve ľudové drevorezby sú z 19. storočia. [2]
 

V roku 1424 sa začal stavať drevený kostol vo Vaďovciach, ktorý sa stal bohoslužobným stánkom aj pre Hrachovišťanov. Vystavaním vaďovského kostolíka sa však nemala stať nijaká ujma v právach materského kostola v Čachticiach, preto sa dohodli, že vo Vaďovciach bude aj cintorín, ale za pochovanie hosťa (hospitem) bývajúceho na štvrtinovej sedii má byť plebánovi v Čachticiach odvedených 20 nových denárov. Ak však zomrel chudobný človek, vyberalo sa len na offertorium pri pohrebe a poplatok sa neplatil. Túto dohodu potvrdil aj zemepán Štibor zo Štiboríc. [3]
 

Husitské vojny, ktoré pustošivo zasiahli aj Hrachovište, nič nezmenili na náboženskej orientácii občanov. V druhej polovici 16. storočia postavili kostol aj v Krajnom. Hrachovište však naďalej patrilo k čachtickej matkocirkvi spolu s Krajným ešte aj v roku 1603. Reformácia čachtického panstva sa šírila v druhej polovici 16.storočia. František Nádasdy i jeho manželka Alžbeta Báthoryová boli stúpencami reformácie a podporovali aj jej rozšírenie. Vnuk Alžbety Báthoryovej, František Nádasdy II. v roku 1649 rekatolizoval a poddaných opäť nútil, aby zmenili náboženstvo. [4]
 

Napriek tomu dediny v okolí Hrachovišťa si zachovali prevažne evanjelický charakter. Kým na Myjave a v Krajnom dochádzalo k náboženským nepokojom, v Hrachovišti spolunažívali občania oboch vierovyznaní bez problémov. [5]
 

Po postavení barokového katolíckeho kostola v roku 1757 prestali Hrachovišťania chodiť do kostola v Krajnom. Kňaz však naďalej zostával v Krajnom a až v roku 1849 bola fara prenesená do Hrachovišťa. [6]
 

Občania evanjelického vierovyznania chodia do kostola prevažne do Krajného a menšia časť do Kostolného. Evanjelici mali vlastný cintorín a školu. Dnes je cintorín spoločný pre všetky náboženstvá. O náboženskej tolerancii svedčí aj to, že napríklad na Vianoce sa na Polnočnej omši stretávajú katolíci i evanjelici. [7]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 447 - 448.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. s. 448.
[3 - 7] www.hrachoviste.sk/cirkev (23.3.2018)
Bibliografia
www.hrachoviste.sk
GPS
48.713508, 17.725572
48°42'48.6"N 17°43'32.1"E
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk