Slovník pojmov   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
hradisko
opevnené sídlisko, obyčajne umiestnené na miestach chránených prírodou, na lepšiu obranu sa budovali opevňovacie prvky – zemné valy, priekopy, drevené palisády alebo kamenné múry. Najstaršie sú rannostredoveké opevnenia veľkej rozlohy. V prípade potreby boli tzv. refúgiom – útočišťom pre obyvateľov zo širokého okolia. Vo veľkomoravskom období sídlil na hradisku knieža so svojou družinou a zabezpečoval správu okolitého územia. Na hradiskách sa v tomto období budovali aj ranokresťanské kostoly a sústreďovala sa tu remeselná výroba.www.pamiatkynaslovensku.sk