Technické pamiatky   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Hradište - vodný mlyn
Lokalita
obec Hradište, okres Partizánske, Trenčiansky kraj
História a stavebný vývoj
Existenciu vodného mlyna zachytáva vojenská mapa z rokov 1782 – 1784. Kanonické vizitácie z 18. storočia sa zmieňujú o dlhodobých vlastníckych sporoch medzi skačianskym farárom a užívateľmi mlyna. Vodný mlyn mal ešte v polovici 20. storočia drevené lopatové koleso poháňané vodou z riečky Nitrica. [1]
 

Jeden z posledných nájomcov, Anton Krček, mlyn odkúpil a vybavil elektrickým pohonom. V roku 1946 koleso naradila vodná turbína a po znárodnení slúžil ako šrotovňa. [2]

Pamiatková ochrana
Nie je zapísaný v Ústrednom zozname pamiatkového fondu (ÚZPF) Slovenskej republiky.
Súčasný stav a využitie
?
Prístup
Stojí vo východnom extraviláne obce.
Poznámky
[1] BÓNA, Martin – LUKAČKA, Ján: Kultúrno-historické pamiatky stredného Ponitria. Topoľčany: TRISTANPRESS, spol. s r.o., 2015. s. 30.
[2] BÓNA, Martin – LUKAČKA, Ján: Kultúrno-historické pamiatky stredného Ponitria. s. 30.www.pamiatkynaslovensku.sk