Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Hrhov - Kostol sv. Jána Krstiteľa
Rímskokatolícka konfesia
Lokalita
obec Hrhov, okres Rožňava, Košický kraj
História a stavebný vývoj
Pôvodne gotický kostol postavený na starších základoch v roku 1500. Iná verzia je, že pochádza z polovice 13. storočia a okolo roku 1500 došlo iba k jeho rozšíreniu. Klasicisticky ho upravili a rozšírili v rokoch 1814 – 1815. Vybavený novou vežou bol v roku 1846 (1848). Ide o jednoloďový priestor s rovným uzáverom presbytéria, severnou pristavanou sakristiou a predstavanou vežou na západnej strane. Postupným predlžovaním stavby v osi vznikla dlhá loď, ktorá má širšiu západnú a užšiu východnú časť zaklenutú dvoma a dvoma pruskými klenbami. K užšej časti lode sa pripojuje valeno klenuté presbytérium s rovným uzáverom. Na severnej strane pristavaná sakristia je krytá valenou klenbou. Fasády sú členené lizénovým rámovaním a polkruhovo zakončenými oknami v šambránach. Veža zakončená ihlancovou strechou dosadajúcou na terčíkovú podstrešnú rímsu je upravená na spôsob gemerského klasicizmu. Je členená pilastrami. Západný portál vedúci z lode do neskorogotickej veže má bohato profilované kamenné ostenie, s dvoma oblými prútmi z čias okolo roku 1500. Na pravej strane lode je gotický náhrobný kameň s reliéfnym erbom Bebekovcov a kolopisom z roku 1371. [1] Ide o náhrobný kameň Juraja Bebeka vytvorený z červeného mramoru, ktorý svojim obsahom – prilbicou s ozdobami a rodovým erbom - zdôrazňuje význam rodu Bebek. [2]
 

Malá neskorobaroková plastika sv. Jána Nepomuckého je z roku 1780. Súpis pamiatok na Slovensku z roku 1967 v inventári kostola uvádza klasicistickú monštranciu a klasicistický kalich z obdobia okolo roku 1800. [3]
 

Kostol bol v minulosti obohnaný obranným múrom z prvej polovice 17. storočia, z ktorého sa zachovala nízka masívna nárožná hranatá veža (komora), slúžiaca ako fortifikačné provizórium. [4] Postavená je z travertínu nachádzajúceho sa v oblasti. [5]
 

Najstaršia časť kostola (svätyňa s rovným uzáverom a krátka loď) pochádza z 13. storočia, v roku 1500 bola prestavaná v neskorogotickom slohu. Nástenné maľby pochádzajú z 20. storočia. [6]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
 

Kostol je zapísaný v Ústrednom zozname pamiatkového fondu (ÚZPF) SR pod číslom 495/1. [7]

Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Prístup
Stojí vo východnej časti travertínovej kopy, vytvorenej vodami potoka Fej, prameniaceho na úbočí Horného vrchu. Nachádza sa v strede obce. [8]
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 350.
[2] Informačná tabuľa v teréne. 8/2023
[3 - 4] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. s. 350.
[5 - 6] Informačná tabuľa v teréne. 8/2023
[7] www.pamiatky.sk (29.8.2023)
[8] Informačná tabuľa v teréne. 8/2023
Bibliografia
www.hrhov.sk
GPS
48.606618, 20.749509
48°36'23.8"N 20°44'58.2"E
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk