Kaštiele   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Hronsek - barokový kaštieľ
Lokalita
obec Banská Bystrica, okres Banská Bystrica, Banskobystrický kraj
História a stavebný vývoj
Barokový kaštieľ z roku 1775 s rokokovými detailami. Kaštieľ je bloková obdĺžniková stavba so štyrmi kruhovými nárožnými baštami. Dispozícia objektu je trojtraktová so zalomeným schodišťom. Interiér bol v 20. storočí zväčša prestavaný. V miestnostiach sú pruské a zrkadlové klenby, v adaptovaných miestnostiach sú rovné stropy. Fasáda má rokokové štukové ornamenty. [1] Podlažia kaštieľa na fasáde rozdeľuje kordónová rímsa. V tympanóne je reliéf erbu Géczyovskej rodiny a manželky Juraja, Estery. [2]
 

Dobre zachovaná heraldická pamiatka vo vnútornom poli trojuholníkového tympanónu kaštieľa predstavuje reliéfnu výzdobu v podobe dvoch rodových erbov. Pravý erb charakterizuje erbový štít, na ktorom je vyobrazené erbové znamenie v podobe trúbky zavesenej na mieste prekríženia sa troch šípov. Hroty šípov smerujú do dolnej časti štítu. Klenotom je lev vyrastajúci z koruny, ktorý v prednej končatine drží šabľu. Súčasťou erbu sú aj prikrývadlá a na pravej strane štítu je umiestnená stuha s nápisom: „GEORGIUSGECZYDeGARAMSZEC“. Po obsahovej stránke a aj zásluhou zachovaného mena na stuhe môžeme priradiť pravý erb Jurajovi Géczymu z Hronseka.
 

Na druhom (ľavom) erbe je erbovým znamením doprava obrátený okrídlený grif, ktorý drží v pravej prednej končatine meč. Podobne ako pri susednom erbe, tak aj v tomto prípade je klenotom z koruny vyrastajúci lev v pravej prednej končatine držiaci žezlo, ktoré si podopiera ľavou končatinou. Nechýbajú prikrývadlá a na ľavej strane štítu stuha s nápisom: „ESTERABENEDeNANDOR“. Podľa popisu erbu a zároveň aj zásluhou stuhy s nápisom môžeme priradiť spomínaný erb Estere Bene, ktorá bola manželkou Juraja Géczyho. [3]
 

Obidva erby v tympanóne kaštieľa sú vo veľmi dobrom stave a nevykazujú výraznejšie známky poškodenia. Obidva erby boli pôvodne farebné. V súčasnosti nachádzame stopy po farebnosti len minimálne, predovšetkým ešte stopy modrej farby na erbovom štíte. Menšie stopy poškodenia nachádzame v spodnej časti štítu manželky Juraja, Estery, kde chýba časť reliéfu výzdoby.
 

História mladšieho kaštieľa je rovnako ako u staršieho spätá s rodom Géczy. Šľachtické sídlo si dal postaviť Juraj Géczy (zomrel v roku 1784), ktorý v stoličnej správe zastával funkciu hontianskeho podžupna. Oženil sa s Esterou Bene s predikátom Nándor. Rodová vetva Géczyovcov pokračuje ich potomkami, ktorí vytvorili samostatné rodové vetvy. Jurajova manželka Estera pochádzala z rodu Bene pôvodom z Novohradskej stolice. [4]
 

Genealogickú tabuľku tohto rodu od 16. storočia zostavil Nagy, ale aj Kempelen, ktorý dokonca uvádza až dvadsaťštyri jednotlivých rodov Bene. Viacerí členovia rodu Bene zastávali v stoličnej správe dôležité funkcie, napríklad Ján Bene bol podžupanom, Ondrej slúžny, Juraj v roku 1705 zmierovacím sudcom, Adam v roku 1727 taktiež zmierovacím sudcom. [5]
 

Okolo kaštieľa je zvyšok bývalej záhrady, kde sa nachádza vzácna, vyše 200 ročná lipa. Je 25 m vysoká, obvod kmeňa vo výške 1 m nad zemou je takmer 500 cm a patrí medzi najkrajšie exempláre na Pohroní. Pred kaštieľom sa nachádza tiež veľmi vzácny, vyše 200 ročný dub. [6]

Pamiatková ochrana
Bez zásahu.
Súčasný stav a využitie
Stav historického sídla je zlý.
 

Sídlila v ňom základná a materská škola. V súčasnosti je opustený. Ide o rozkošnú stavbu a je nevyhnutné prikročiť konečne k jej rekonštrukcii.

Prístup
Stojí v strede obce.
Fotogaléria
Hronsek - mladší kaštieľ foto © Imrich Kluka 10/2011Hronsek - Mladší kaštieľ foto © Lucia Allmanová 3/2010Hronsek - Mladší kaštieľ foto © Lucia Allmanová 3/2011Hronsek - Mladší kaštieľ foto © Lucia Allmanová 3/2010Hronsek - Mladší kaštieľ foto © Lucia Allmanová 3/2010Hronsek - Mladší kaštieľ foto © Lucia Allmanová 3/2011Hronsek - Mladší kaštieľ foto © Lucia Allmanová 3/2011Hronsek - Mladší kaštieľ foto © Lucia Allmanová 3/2011Hronsek - Mladší kaštieľ foto © Jana Lacková 8/2009Hronsek - Mladší kaštieľ foto © Jana Lacková 7/2010Hronsek - Mladší kaštieľ foto © Jana Lacková 8/2009Hronsek - Mladší kaštieľ foto © Jana Lacková 7/2010Hronsek - Mladší kaštieľ foto © Jana Lacková 7/2010Hronsek - Mladší kaštieľ foto © Jana Lacková 7/2010Hronsek - Mladší kaštieľ foto © Ľuboš Novotný 3/2016
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 456 - 457.
[2] www.hronsek.sk (citované 7.7.2013)
[3] NAGY, I.: Magyarország családai. Budapest: Arcanum DVD kӧnyvtár IV. - családtӧrténet, heraldika, honismeret (Virtuális), 2005. heslo Bene.
[4] NAGY, I.: Magyarország családai... heslo Géczy.
[5] KEMPELEN, B.: Magyar nemes családok. Budapest: Arcanum DVD kӧnyvtár IV. - családtӧrténet, heraldika, honismeret (Virtuális), 2005. heslo Bene.
[6] www.hronsek.sk (citované 7.7.2013)

text: Lucia Allmanová, Viliam Mazanec
Bibliografia
www.hronsek.sk
GPS
48.649999, 19.156457
48°0 39' 0.00", 19°0 9' 23.25"
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMU.www.pamiatkynaslovensku.sk