Kalvárie a krížové cesty   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Hronský Beňadik - Kalvária
Lokalita
obec Hronský Beňadik, okres Žarnovica, Banskobystrický kraj
História a stavebný vývoj
Na murovanom pódiu sa nachádza súsošie Kalvárie, pravdepodobne z obdobia po polovici 18. storočia. Predstavuje bežný typ štvorfigurálnej skupiny Ukrižovania, umiestnenej na mohutnom podstavci. [1]
 

Vertikálnu kompozíciu s vysokým centrálnym krížom ešte podporujú dynamicky konkávno-konvexne poprehýbané podstavce, na ktorých stoja sochy. Na strednom, najvýraznejšom z nich, nesúcom kríž, je vytesaný reliéf s výjavom Ukladania do hrobu, ktorý je dnes už silno zvetraný a zachovaný iba fragmentárne. Postavy Panny Márie a sv. Jána, v mierne prehnutom postoji, charakterizuje nenútený špirálový pohyb. Mária Magdaléna je expresívne stočená pri päte kríža, obopínajúc ho zo zadnej strany. [2]
 

Na pôvodnú kvalitu neskorobarokového súsošia poukazujú ešte niektoré zachované detaily v záhybovom systéme drapérií, a najmä reliéf Ukladania do hrobu. [3]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Kamenná hmota Kalvárie je silno poškodená, miestami už úplne deštruovaná. Príčiny havarijného stavu treba hľadať popri prirodzenom starnutí nevhodného nesúdržného materiálu a vplyvy poveternosti aj vo vzlínaní vlhkosti pod cementovými nátermi sokla a pravdepodobne aj pod nevhodnými nátermi plastík. [4]
Prístup
Stojí na južnom svahu, pod bývalým benediktínskym, pôvodne románskym kláštorom. [5]
Poznámky
[1] ČIČO, Martin – KALINOVÁ, Michaela – PAULUSOVÁ, Silvia et al.: Kalvárie a Krížové cesty na Slovensku. Bratislava: Pamiatkový ústav, 2002. s. 176.
[2 - 5] ČIČO, Martin – KALINOVÁ, Michaela – PAULUSOVÁ, Silvia et al.: Kalvárie a Krížové cesty na Slovensku. s. 176.
GPS
48.344002, 18.558405
48°20'38.4"N 18°33'30.3"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk