Parky a záhrady   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Humenné - Park pri kaštieli
Lokalita
obec Humenné, okres Humenné, Prešovský kraj
História a stavebný vývoj
Podoba dnešného parku sa začala tvoriť v druhej polovici 19. storočia a je spojená s menom Alexandra Andrássyho, ktorý dal smerom k mestu v južnom predpolí kaštieľa vybudovať pravidelný francúzsky park a smerom na východ prírodno-krajinársky anglický prak. Avšak ani on nezakladal park na zelenej lúke. Z archívnych dokumentov je známe, že na konci 17. storočia bola pred priečelím kaštieľa panská záhrada a neďaleko od kaštieľa bola ďalšia veľká záhrada. Koncom 18. storočia došlo k najvýznamnejším úpravám, ktoré sa týkali zriadenia rozsiahlych parkov oboma vtedajšími vlastníkmi. Najprv založil svoju záhradu Heinrich van Dernath a pomenoval ju podľa seba Heinrichs-Ruhe. Podobný park si nechal založiť aj Štefan Csáky a nazval ho Stephans-Ruhe. Jedna z nich bola vo francúzskom štýle, udržiavaná v plnej kráse a bolo v nej veľa pravidelne strihaných stromoradí. Začiatkom 19. storočia pribudli do záhrad módne skleníky s exotickými rastlinami. V tejto etape vstúpil do histórie humenského parku Alexander Andrássy, posledný majiteľ kaštieľa, ktorý dal smerom k mestu postaviť francúzsky park a smerom na východ anglický park s rozsiahlym rybníkom a park scelil do jedného kompozičného celku. Vstup do kaštieľa a parku symbolicky strážili kovové plastiky leva a levice odliate v Snine. [1]
 

Druhá polovica 20. storočia priniesla pre park diametrálne iné časy. Po požiari kaštieľa sa uskutočnila jeho stavebná obnova, obnovený bol aj pravidelný parter pred južným priečelím. Okolie fontán, kde pôvodne bola krížová dispozícia, sa zmenilo na pozdĺžnu úpravu s dvojradovými tvarovanými živými plotmi. Zanikol rybník, skleníky s exotickým rastlinami, majer aj romantická drobná architektúra (napr. japonský pavilón). Okrajové plochy parku zabrali pre nové aktivity, postupne vyrástol areál školy, rodinné domy, skanzen, dom kultúry, pamätník... Napriek všetkým negatívnym zásahom je park pri kaštieli v Humennom zaujímavou parkovou dispozíciou, v ktorej možno nájsť artefakty takmer z každého obdobia jeho budovania, a tak sa jeho história dá prečítať pri každej prechádzke. [2]
 

Hlavný nástup do parku sa nachádza v jeho južnej časti v smere od centra mesta cez štylizovanú bránu s dvoma murovanými piliermi, ktoré sú podstavcami pre plastiky leva a levice. Od vstupu vedie chodník priamo k vchodu do kaštieľa. Symetricky po jeho oboch stranách parter lemujú dvojradové živé ploty. Plocha parteru je v šírke celého južného priečelia kaštieľa a parter je rozdelený krížovou dispozíciou na štyri tabule, ktoré sú symetricky identické. Dve južnejšie tabule sú menšie a celistvé, kým ďalšie dve tabule sú väčšie a členené pozdĺžnymi chodníkmi na dve časti, v ktorých centre sú dve plytké kruhové fontány s profilovanou obrubou. Odtiaľ možno pokračovať k hlavnému vstupu do kaštieľa alebo ísť na západ či na východ ku kamenným schodiskám, ktoré majú po oboch stranách podstavce. Na každom podstavci stála originálna kamenná plastika. Dnes sú na západnom schodisku ich kópie, kým vo východnej polohe dekoratívna výzdoba úplne chýba. Pri opúšťaní parteru v jeho najsevernejšej časti je v nárožiach jednotlivých tabúľ symetrická výsadba kríkových tisov (Taxus baccata), ktorých vždyzelená hmota akcentuje vstupný portál kaštieľa. Širokým nástupom lemovaným barokovou balustrádou a mostíkom ponad bývalú vodnú priekopu sa možno dostať na vnútorné nádvorie kaštieľa. Na začiatku balustrády sú murované podstavce s plastikou leva vľavo a plastikou levice vpravo, ktoré symbolicky strážia jediný vstup na nádvorie. Úprava plochy nádvoria je novodobá. Pod arkádami sú uložené originály plastík alegórií pôvodne osadených na schodoch na parteri. Nádvorie ponúka unikátnu zaujímavosť. Našla sa tu pôvodná kamenná studňa, ktorú sa podarilo vyčistiť a zrekonštruovať. Fascinujúce je jej osadenie, ktorého úroveň je výrazne nižšia ako súčasná úroveň nádvoria. Je predpoklad, že celé nádvorie bolo pôvodne znížené na spôsob talianskych rajských dvorov so schodiskami cez kedysi otvorené arkády. [3]
 

Po návrate na parter možno prejsť do západnej časti parku, kde je tienistá porastová partia s kruhovou spevnenou plochou po obvode lemovanou stromami. Vpravo je voľný priestor s vozidlovou komunikáciou pre obsluhu a údržbu kaštieľa. Odtiaľ sa možno dostať k potoku, ktorý je pri vstupe do parku zo severu otvorený, ale v parku je pod terénom. Severná časť parku je novodobá, jej zaujímavosťou je len starší ľaliovník tulipánokvetý (Liriodendron tulipifera) Popred východné priečelie sa možno dostať znovu na parter. Odtiaľ sa ponúka možnosť prechádzky po prírodno-krajinárskej časti parku, ktorá je v rozsiahlejšej východnej časti. Nástup je možný buď z parteru alebo cez spevnenú plochu pamätníka, ktorý je sekundárne situovaný v južnom predpolí kaštieľa. Tento nástup je mimoriadne zaujímavý tým, že vedie pôvodne tvarovanou hrabovou stenou, dnes už neudržiavanou, vytvárajúcou obojstrannú aleju. Na hraboch (Carpinus betulus) je dodnes zreteľne čitateľné pôvodné miesto každoročného rezu, z ktorého vyrastajú konáre sekundárnej koruny. Torzá živých stien dokladujú vzhľad parku založeného koncom 18. storočia. Hraby sú vo veku vyše dvesto rokov. Od hrabovej aleje sa možno dostať k severnému porastovému vencu tvorenému zmiešaným stromovým porastom, pod ktorým sa v svahu ukrýva grotta. Jej úkryt však odhaľuje pôvodná hrabová aleja lemujúca zaniknutý chodník k vstupu. Po jej pravej strane je novodobý chodník, ktorý vedie do skanzenu. Východne zaberá priestor parku veľký amfiteáter pričlenený k redute s historizujúcim architektonickým výrazom. Po funkčnom zániku amfiteátra bude možné plochu prinavrátiť k parku. V najvýchodnejšej časti parku rozložitou korunou na voľnom priestranstve tróni mohutný dub letný (Quercus robur) s obvodom kmeňa až 660 cm. Iste si pamätá ešte 18. storočie. V tejto časti boli aj staršie dreviny, ale keďže atak v 20. storočí bol veľmi silný, veľa sa ich nezachovalo. Najkrajšie sú pagaštan konský (Aesculus hippocastanum) a katalpa (Catalpa bignonioides). V tejto časti sa nachádza veľa výsadieb z poslednej obnovy parku, ktorých kompozičný efekt dosiaľ nie je zreteľný. Pri návrate na parter možno pokračovať chodníkom, ktorého trasa je totožná s historickou. Bola lemovaná lipovou alejou, dnes zaniknutou. Platanová aleja na jej začiatku je novotvarom. Chodník vedie na plochu, kde bol pôvodne rybník. Aj tu sa nachádza torzo tvarovanej hrabovej steny, dnes prerastenej do aleje, ale aj veľa zaujímavých exemplárov – platan javorolistý (Platanus acerifolia), gledíčia trojtŕňová (Gleditsia triacanthos), mohutné lipy (Tilia platyphyllos), jasene (Fraxinus excelsior), javory (Acer platanoides a Acer campestre), agát biely (Robinia pseudoacacia), borovica lesná (Pinus sylvestris). Pozornosť si zaslúži ginko dvojlaločné (Ginko biloba) s obvodom kmeňa takmer 230 cm. Ihličnaté dreviny majú v porastoch menšie zastúpenie a okrem toho, že ide o mladšie stromy, často sú v nevhodných kompozičných polohách. V parku je veľa mladších stromov, ktoré dopĺňajú porastovú kostru jednoznačne tvorenú zástupcami domácich drevín – lipou, dubom a javorom. V kompozičnom usporiadaní vytvárajú malebné scenérie a iluzívnu napodobeninu prírody. [4]
 

Kaštieľsky park je známy pod názvom Park Mieru. Podľa prieskumu z roku 2006 sa v parku nachádza 883 stromov. [5]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav parku je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Fotogaléria
Humenné - Park pri kaštieli foto © Viliam Mazanec 8/2019Humenné - Park pri kaštieli foto © Viliam Mazanec 8/2019Humenné - Park pri kaštieli foto © Viliam Mazanec 8/2019Humenné - Park pri kaštieli foto © Viliam Mazanec 8/2019Humenné - Park pri kaštieli foto © Viliam Mazanec 8/2019Humenné - Park pri kaštieli foto © Viliam Mazanec 8/2019Humenné - Park pri kaštieli foto © Viliam Mazanec 8/2019Humenné - Park pri kaštieli foto © Viliam Mazanec 8/2019Humenné - Park pri kaštieli foto © Viliam Mazanec 8/2019Humenné - Park pri kaštieli foto © Viliam Mazanec 8/2019Humenné - Park pri kaštieli foto © Viliam Mazanec 8/2019Humenné - Park pri kaštieli foto © Viliam Mazanec 8/2019Humenné - Park pri kaštieli foto © Viliam Mazanec 8/2019Humenné - Park pri kaštieli foto © Viliam Mazanec 8/2019Humenné - Park pri kaštieli foto © Viliam Mazanec 8/2019Humenné - Park pri kaštieli foto © Viliam Mazanec 8/2019Humenné - Park pri kaštieli foto © Viliam Mazanec 8/2019Humenné - Park pri kaštieli foto © Viliam Mazanec 8/2019Humenné - Park pri kaštieli foto © Viliam Mazanec 8/2019Humenné - Park pri kaštieli foto © Viliam Mazanec 8/2019Humenné - Park pri kaštieli foto © Viliam Mazanec 8/2019Humenné - Park pri kaštieli foto © Viliam Mazanec 8/2019Humenné - Park pri kaštieli foto © Viliam Mazanec 8/2019
Poznámky
[1] REŽNÁ, Natália et al.: Parky a záhrady. Bratislava: DAJAMA, 2010. s. 91 - 92.
[2 - 3] REŽNÁ, Natália et al.: Parky a záhrady. s. 92.
[4] REŽNÁ, Natália et al.: Parky a záhrady. s. 93.
[5] www.humenne.sk/Aktuality-a-oznamy/Park-Mieru-ponuka-novinku-pre-turistov-i-domacich/ (15.1.2020)
GPS
48.939293, 21.908302
48°56'21.5"N 21°54'29.9"E
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk