Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Ivanka pri Nitre - Kostol sv. Martina biskupa
Rímskokatolícka konfesia
Lokalita
obec Ivanka pri Nitre, okres Nitra, Nitriansky kraj
História a stavebný vývoj
Neskorobarokový kostol postavený v rokoch 1769 – 1771. Zabezpečený opornými piliermi bol v rokoch 1781 – 1782. Vežu pristavali v roku 1876. Ide o jednoloďový priestor s oblým uzáverom presbytéria, pristavanou sakristiou a predstavanou vežou. Presbytérium je zaklenuté kupolou spočívajúcou na pendantoch. Loď má pruské klenby s medziklenbovými pásmi, ktoré dosadajú na vtiahnuté pilastre s rímsovými hlavicami. Na južnej strane lode je murovaná empora. Fasády sú členené lizénovým orámovaním a majú oporné piliere s pultovými strieškami. Veža je zastrešená ihlanom, ktorý sedí na terčíkovej podstrešnej rímse. [1] V hornej časti je veža členená horizontálnou pásovou rustikou, v dolnej časti sú nárožné pilastre.
 

Hlavný oltár je rokokový z čias stavby kostola s plastikami, jednoetážovou pilastrovou architektúrou a novším obrazom smrti sv. Martina od M. Raja z roku 1881. Bočný oltár Panny Márie je rokokový z rokov 1760 – 1770, doplnený v 20. storočí. Uprostred pilastrovej architektúry je nika s plastikou Panny Márie. Bočný oltár sv. Mikuláša biskupa pochádza z roku 1932 od rezbára J. Sziklayho. Z druhej polovice 18. storočia je rokokový reliéf zobrazujúci sv. Imricha pri skladaní sľubu mládenectva. [2]
 

Vraj jedna z najšikmejších veží na Slovensku je na Kostole sv. Martina v Ivanke pri Nitre. Veža sa odkláňa od zvislej osi až o 151 cm.

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Fotogaléria
Ivanka pri Nitre - Kostol sv. Martina biskupa foto © Ľuboš Repta 7/2021Ivanka pri Nitre - Kostol sv. Martina biskupa foto © Ľuboš Repta 7/2021
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 496.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. s. 496.
GPS
48.244137, 18.113722
48°14'38.9"N 18°06'49.4"E
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk