Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Jakubovany - Kostol sv. Vavrinca diakona
Rímskokatolícka konfesia
Lokalita
obec Jakubovany, okres Sabinov, Prešovský kraj
História a stavebný vývoj
Pôvodne gotický kostol postavený koncom 13. storočia. Zbarokizovali ho po roku 1716. Obnovený bol v roku 1856 a na veži secesne upravený v roku 1913. Jednolodie so štvorcovým presbytériom má gotický pôdorys typu dedinských kostolov z čias okolo roku 1300 a v obvodovom murive čiastočne zachované gotické vrstvy, najmä pri zamurovanom južnom portáli s lomeným oblúkom. Fasáda pri obnove v roku 1856 bola upravená klasicisticky so segmentovo zakončenými oknami., členená nárožnými pilastrami. V roku 1913 doplnili fasádovú úpravu secesnými trojpásovými štítmi na veži. [1] Veža je zakončená ihlancom.
 

Hlavný oltár je rokokový s obrazom sv. Vavrinca diakona a dvoma sochami cherubínov po stranách tabernákula, zo 40. rokov 18. storočia. Súpis pamiatok na Slovensku z roku 1967 v interiéri kostola spomína aj dva bočné oltáre – pendanty, klasicistické z roku 1856, jeden s obrazom Metercie, druhý s obrazom Navštívenia Panny Márie, ktoré už v kostole nie sú. [2]
 

Kostol bol vybudovaný krátko po založení dediny, ktorá vznikla z iniciatívy šľachtica Jakuba zo Šarišských Sokoloviec. Sakrálny objekt bol umiestnený na strmom vrchu nad dedinou (421 m.n.m). Približne v rokoch 1300 - 1320 boli vnútorné steny vyzdobené románsko-gotickými nástennými maľbami. Dodnes sa tak zachovali maľby s rozmermi 2,8 x 1,6 m od barokového okna vo svätyni po triumfálny oblúk. Na stene svätyne sú zobrazené tri sediace postavy a na víťaznom stojaca figúra. Z gotického písma zostali, žiaľ, len písmená B.U.S. pod pravou rukou strednej postavy a zvyšok dvoch neznámych písmen na tom istom a vedľajšom stĺpe. Zachované litery môžu pochádzať z nápisu JAKOBUS, zakladateľa dediny. Na nástennej maľbe majú všetky tri kníhy rohové medailóny a kosoštvorec v strede. Týmto symbolickým náznakom kríža sa upozorňuje, že ide o evanjelium, ktoré Kristus s učeníkmi odovzdáva veriacim. Na území Slovenska nemá táto kompozícia obdobu. Podobný cyklus sa nachádza najbližšie v Tirolsku. Podobnou technikou a štýlom ovplyvneným byzantským umením boli vytvorené maľby v Lomnici, Spišskej Kapitule a Dravciach. Jakubovianske maľby sú tak najvýznamnejším stredovekými freskami minimálne v regióne Šariša. [3]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
 

Opravy kostola sa uskutočnili v roku 1999. [4]

Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Prístup
Stojí v severovýchodnej časti obce. Pri kostole sa nachádza obecný cintorín.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 504.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. s. 504.
[3 - 4] www.obecjakubovany.sk (25.5.2017)
GPS
49.106542, 21.144500
49°06'23.6"N 21°08'40.2"E
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk