Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Jarabina - Chrám Narodenia Presvätej Bohorodičky
Gréckokatolícka konfesia
Lokalita
obec Jarabina, okres Stará Ľubovňa, Prešovský kraj
História a stavebný vývoj
Barokovo-klasicistický kostol postavený v rokoch 1803 – 1809. Renovovaný bol v rokoch 1894 – 1895, v roku 1931 a 1937. Ide o jednolodie s polkruhovým uzáverom presbytéria a vežou vstavanou do konvexného štítového priečelia. Priestory sú zaklenuté pruskými klenbami. Fasáda je hladká. Priečelie s vežou je členené dvoma stĺpmi a kedysi aj festónmi. [1] Veža je ukončená barokovou baňou s laternou, ktorá dosadá na terčíkovú podstrešnú rímsu.
 

Hlavný oltár s trojetážovým ikonostasom, na ktorom je nápis vzťahujúci sa na stavbu. Obrazy ikonostasu sú od sabinovského maliara I. Krausa z rokov 1803 – 1809. Bočný oltár je zo začiatku 19. storočia s obrazom Krista na Olivovej hore. Kazateľnica je klasicistická z čias stavby kostola, na parapete sú obrazy evanjelistov. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
 

Kostol je zapísaný v Ústrednom zozname pamiatkového fondu (ÚZPF) SR pod číslom 890/0.

Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Prístup
Stojí v strednej časti obce.
Fotogaléria
Jarabina - Chrám Narodenia Presvätej Bohorodičky foto © Patrik Kunec 7/2023
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 510 – 511.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. s. 511.
GPS
49.335952, 20.655593
49°20'09.4"N 20°39'20.1"E
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk