Kúrie   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Jarovnice - kúria
Lokalita
obec Jarovnice, okres Sabinov, Prešovský kraj
História a stavebný vývoj
Klasicistická kúria z prvej polovice 19. storočia. Je to prízemná bloková obdĺžniková dvojtraktová stavba na zvýšenom prízemí. Hlavná fasáda má vysunutý portikus so štyrmi toskánskymi stĺpmi a trojhranným tympanónom. K portiku vedú voľné schody. [1] Fasáda je vertikálne členená pilastrami s profilovanými hlavicami a pätkami, horizontálne fasádu člení pásová bosáž na úrovni sokla a profilovaná korunná rímsa s prídavnými dvoma pásmi, ktoré obiehajú aj okolo portika. Bosáž a korunná rímsa zdobí aj ostatné fasády. Nad pravouhlými okennými otvormi všetkých fasád sú jednoduché nadokenné rímsy tvorené úzkou rímsou a pod ňou pásom. Miestnosti pozdĺžneho dvojtraktu sú kryté rovnými stropmi. [2]
 

Objekt bol vybudovaný v závere 19. storočia. Dal si ho postaviť šľachtic Szinyei-Merse Pál, maliar svetového významu, pochádzajúci z rodu vlastniaceho obec už od stredoveku. Kúria prešla od čias výstavby len minimálnymi stavebnými úpravami. Je hodnotným dokladom architektúry vidieckeho šľachtického sídla z konca 19. storočia, no ďaleko viac však hodnoty architektúry presahujú hodnoty umelecko-historické a najmä hodnoty nehmotné. Značnú časť svojho života tu prežil a vytvoril v nej množstvo svojich diel maliar Szinyei-Merse Pál, ktorý sa do Jarovníc vrátil v roku 1894 a v obci žil až do svojej smrti v roku 1920. Okrem týchto nehmotných hodnôt objekt esteticky dopĺňa vzácna výtvarná výzdoba stropu severnej miestnosti východného traktu, nesúca sa duchu nastupujúcej secesie (vychádzajúc z neorenesancie), ktorá nemá vo vidieckom prostredí regiónu Šariša obdobu. Maľba obdĺžnikového tvaru, pozostáva z geometrických obrazcov ohraničených po obvode iluzívnymi rímsami, pričom rímsy sú využité aj pri predelení jednotlivých obrazcov. Vo výzdobe prevládajú jednoznačne florálne motívy, dopĺňané postavami anjelov po rohoch, prípadne hlavami diabla, zakomponovanými do rastlinných motívov a ďalšími, prevažne antickými postavami. [3]
 

Kúria je vsadená do prostredia historického parku – východného okraja staršej sadovníckej úpravy veľkého kaštieľa (park z 18. storočia), pričom daný okraj bol v závere 19. storočia rekultivovaný na samostatný park vo väzbe na kúriu. Západne od historického sídla sú zvyšky hospodárskych budov. Objekt kúrie spolu so sadovníckou úpravou bol vyhlásený za národnú kultúrnu pamiatku až! v máji 2013. [4]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
 

Kúria je zapísaná v Ústrednom zozname pamiatkového fondu (ÚZPF) Slovenskej republiky pod číslom 11901/1.

Súčasný stav a využitie
Stav kúrie je veľmi dobrý. Kúria je súkromným vlastníctvom.
Prístup
Stojí vo východnej časti obce.
Fotogaléria
Kúria Jarovnice foto © Jiří Fiedler 4/1974
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 512.
[2 - 4] www.pamiatky.sk/sk/page/aktuality-kpu-presov (17.10.2017)
Bibliografia
www.jarovnice.sk
GPS
49.055828, 21.063778
49°0 3' 20.98", 21°0 3' 49.60"www.pamiatkynaslovensku.sk