Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Jedľové Kostoľany - Kostol Všetkých svätých
Rímskokatolícka konfesia
Iný názov
Ledľové Kostoľany
Lokalita
obec Jedľové Kostoľany, okres Zlaté Moravce, Nitriansky kraj
História a stavebný vývoj
Klasicistický kostol postavený v rokoch 1796 - 1797. Neskoršie ho upravovali. Ide o jednolodie so segmentovým uzáverom presbytéria so štvorcovým pôdorysom, pristavanou sakristiou a vstavanou vežou. Interiér je zaklenutý pruskou klenbou, dosadajúcou na vtiahnuté piliere. Fasády sú hladké. [1]
 

Na hlavnom oltári bola moderná menza s tabernákulom, zhotovené podľa návrhu V. A. Zavarského. Na stene je neskorobarokový oltárny obraz Všetkých svätých z 90. rokov 18. storočia. Kamenná krstiteľnica je klasicistická z konca 18. storočia, na bočniciach s drevorezbou. [2]
 

Vstupom do kostola sa dostáva návštevník do žobráčne, ktorá je od hlavnej časti oddelená presklenou stenou. Nachádza sa v nej socha sv. Antona a Sedembolestnej Panny Márie. V hlavnej lodi sú po stranách lavice, pred ktorými sú dva menšie bočné oltáre, po obvodových stenách sú umiestnené obrazy krížovej cesty z roku 1975. [3]
 

Prvá písomná zmienka o kostole v obci pochádza z roku 1332, kedy existovala pravdepodobne aj fara a pri nej škola. Prvým známym farárom bol v roku 1561 Michal Kosztolányi. V roku 1621 v dedine pôsobil evanjelický farár Michal Fábri. Napriek tomu, že v roku 1636 bola fara rekatolizovaná, ešte aj o dve desaťročia sa evidujú luteráni. Farnosť podporoval rod Rákóczi, ktorý v 17. storočí vlastnil kaštieľ v Topoľčiankach. Alžbeta Rákócziová darovala kostolu v roku 1663 oltár. V roku 1710 začal farár Juraj Juriš písať matriku. V tomto období farár spravoval okrem kostola v Jedľových Kostoľanoch aj kostoly v Hostiach, Malej aj Veľkej Lehote a na Skýcove. Pre tieto obce bola spoločná matrika. Kostol bol v roku 1734 opravovaný, v roku 1755 mal dva oltáre - starý a nový, darovaný Alžbetou Rákócziovou. Podrobnejšie informácie o kostole sú zachované od roku 1771, kedy začal písať farár Andreanský novú knihu. Nad kostolom sa v roku 1779 týčila drevená veža, pred sanktuáriom chýbalo zábradlie a neexistoval ani chórus. Organista mal len drevenú plošinu. V kostole boli oba oltáre a zvonilo sa novým 35 kg zvonom. Na filiálky chodil farár striedavo v nedeľu, až do čias, kým sa neosamostatnili. K fare patrilo množstvo pozemkov a farárovi prináležali povinné dôchodky. [4]
 

Nový kostol v klasicistickom slohu dal koncom 18. storočia postaviť kardinál Žigmund Keglevich. Kostol je zasvätený Všetkým svätým a jeho patrónom sa stal rod Keglevich de Buzin. Benedikoval ho 1. novembra 1796 dekan Ján Rayczy. Chýbala mu spovedelnica a zábradlie sanktuária. V roku 1823 dal farár Andrej Laczko postaviť sochu sv. Jána Nepomuckého na briežku, vedúcemu ku kostolu, ktorá je tam dodnes. V roku 1913 boli zakúpené tri nové zvony, ktoré však boli počas prvej svetovej vojny z kostola odňaté a použité na vojenské účely. Po skončení vojny boli z obecnej zbierky zakúpené nové zvony, ktoré boli v roku 1926 slávnostne vysvätené. [5]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
 

Počas obdobia slovenského štátu sa opravila strecha kostola a fara. V roku 1948 sa do kostola zaviedla elektrina, v roku 1949 bol vyhotovený oltár Sedembolestnej Panny Márie. V rokoch 1957 - 1960 bola opravená strecha veže kostola a vymenené drevené okná za kovové so zobrazenými postavami svätcov. V roku 1965 začala stavba chórusu a bol zakúpený nový dvojmanuálny organ. V roku 1970 boli zlikvidované bočné oltáre, kazateľnica a postavil sa hlavný oltár a oltár tvárou k ľudu, bola zavedená nová elektrifikácia a po stenách kostola sa vyhotovil mramorový obklad. Na streche sa vymenila stará krytina za škridľu. [6]

Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Prístup
Stojí na vršku nad dedinou.
Fotogaléria
Jedľové Kostoľany - Kostol Všetkých svätých foto © Ľuboš Repta 7/2014Jedľové Kostoľany - Kostol Všetkých svätých foto © Ľuboš Repta 7/2014Jedľové Kostoľany - Lurdská jaskyňa pri kostole foto © Ľuboš Repta 7/2014Jedľové Kostoľany - Pamätná tabuľa na jaskyni foto © Ľuboš Repta 7/2014
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 521.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. s. 521.
[3 - 6] www.jedlovekostolany.sk (31.5.2017)
GPS
48.472724, 18.496509
48°28'21.8"N 18°29'47.4"E
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk