Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Jelšovce - Kostol sv. Márie Magdalény
Rímskokatolícka konfesia
Lokalita
obec Jelšovce, okres Nitra, Nitriansky kraj
História a stavebný vývoj
Pôvodne gotická sakrálna stavba. V roku 1599 už bola spustnutá. Prešla renesančnými a barokovými prestavbami. Objekt zväčšili o loď a vežu v roku 1733. Ide o jednolodie s rovným uzáverom presbytéria, na severnej strane je sakristia, na južnej kaplnka sv. Juraja. Veža je vstavaná a členená lizénovým rámovaním. Presbytérium má hrebienkovú, loď a kaplnka zrkadlovú klenbu. V kaplnke sa zachovali gotické okná. Fasády sú hladké. [1]
 

V roku 1322 bola v Jelšovciach postavená kaplnka v gotickom slohu. Ako hlavný stavebný materiál bol použitý kameň. V období tureckých vojen a počas reformácie bola kaplnka poškodená a spustnutá. V roku 1559 sa v kanonickej vizitácii o kaplnke - kostole uvádza, že sa nachádza v dezolátnom stave. Farár má sviatosť oltárnu, ale nie je tam cintorín, chýbajú oltáre a nie je ani posvätený kameň. V kostole sa v tom období nachádzali dva kalichy, sčasti medené a strieborné a pozlátené, boli tu dva ornáty, ale chýbala krstiteľnica. V roku 1733 dal ostrihomský prepošt gróf Imrich Esterházy kaplnku zväčšiť, rozšíriť o loď a vežu, čím sa táto stala bočnou kaplnkou nového kostola. Pôvodnú kaplnku prebudovali na kostol, ktorého stavebné slohy sa z tohto dôvodu prelínajú, hlavná časť je postavená v barokovom architektonickom štýle. Po prestavbe kostol posvätil kardinál Kegyur. [2]
 

V roku 1913 bola pôvodná baroková veža zničená živelnou pohromou a nahradená novou - do dnešnej podoby. Vstupy do kostola majú kamenné ostenia portálov. V presbytériu sú nástropné maľby štyroch evanjelistov z roku 1926 od maliara Juhariho. V prvej lodnej klenbe je nápis Jézus szentséges szive, jojjon el a Te országod, v lodi sú stropné maľby Pristúpte ku mne, sv. Trojica a Nanebovzatia Panny Márie z roku 1926 od maliara Nógrádyho. Nástennú maľbu Zmŕtvychvstanie v kaplnke namaľoval v roku 1926 Nógrády. Nástenná maľba sv. Rodiny nad vchodom pochádza pravdepodobne z dvadsiatych rokov 20. storočia a bola upravená v roku 1976. [3]
 

Na západnej strane lode je organový chór podopieraný dvoma piliermi. Na pseudogotickom hlavnom oltári sú po obidvoch stranách zlátené plastiky dvoch cherubínov a ústredný obraz svätej Márie Magdalény z roku 1890 od maliara Juraja Ferenczyho. Kazateľnica pochádza zo začiatku 20. storočia. Na oltári v kaplnke je plastika Piety, po bokoch sochy sv. Alojza a Krista Dobrého pastiera. Lurdská jaskyňa so sochou Lurdskej Panny Márie a kľačiacou Bernadettou bola postavená v roku 1976. Sochy boli pôvodne v lodi kostola. [4]
 

Kostol zdobia sochy Škapuliarskej Panny Márie s dieťaťom, sv. Antona, Panny Márie kráľovnej sveta, Najsvätejšieho srdca Ježišovho a Nepoškvrneného srdca Panny Márie. V presbytériu sú sochy sv. Jozefa a sv. Terézie. Štrnásť obrazov zastavení Krížovej cesty je zo začiatku 20. storočia. Závesný obraz Panny Márie s dieťaťom pochádza z roku 1945 a je darom maďarského vojaka P.G.Szera. Kalich a monštrancia pochádzajú z 18. storočia, organ zo začiatku 20. storočia je výrobkom firmy staviteľa organov Viktora Moszneho z Bratislavy. [5]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 524.
[2 - 5] www.jelsovce.sk (10.6.2016)
Bibliografia
www.jelsovce.sk
GPS
48.382914, 18.059434
48°22'58.5"N 18°03'34.0"E
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk