Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Kalinkovo - Kostol sv. Františka Serafínskeho
Rímskokatolícka konfesia
Iný názov
Semetkovce, Szemet
Lokalita
obec Kalinkovo, okres Senec, Bratislavský kraj
História a stavebný vývoj
Kostol bol postavený podľa návrhu staviteľa Elefántyho v rokoch 1927 - 1929. Ide o historizujúcu stavbu s prvkami neorománskeho slohu tak, aby sa v hrubých črtách podobal na starý kostolík, ktorý stál v tom čase v obci Kalinkovo a neskôr v roku 1936 bol zbúraný. [1] Za pomoci zbierok veriacich, milodarov rôznych inštitúcií a dobrovoľnej práce miestnych obyvateľov bol nový kostol v roku 1930 dokončený a slávnostne vysvätený. [2]
 

Kostol je jednoloďový moderný sakrálny priestor s polkruhovým zakončením presbytéria, a to je zaklenuté valenou klenbou s lunetami. [3] Loď je krytá rovným stropom. [4] Fasáda kostola je členená pilastrami a podstrešným plytkým oblúčikovým vlysom. Pristavaná štíhla a vysoká veža je krytá ihlancom. Vnútorné zariadenie je z čias stavby kostola. [5]
 

Hlavný oltár pochádza zo začiatku 20. storočia a sú na ňom sochy sv. Františka Serafínskeho, sv. Floriána a sv. Vendelína a po bokoch má dve plastiky cherubínov. Kazateľnica pochádza z toho istého obdobia, no z nej sa zachoval iba parapet s reliéfom modliaceho sa Krista z roku 1979. V kostole sú sochy sv. Terézie, Najsvätejšieho Božského Srdca Ježišovho, sv. Alojza a Máriinho Nepoškvrneného Srdca. Obrazy zastavení krížovej cesty sú dielom maliara Jozefa Nagya. V lodi pod chórom je malá tabuľka s nápisom: “ANNO DOMINI 1929″. [6]
 

Organ vyrobila v roku 1930 firma Schänhoffer a syn v Bratislave v neogotickom štýle. Organ sa od roku 1975 nepoužíva a v súčasnosti ho nahrádzajú elektrické varhany. Vo veži sú dva bronzové zvony. Oba boli odliate firmou Richard Herold v Chomutove v roku 1930. Prvý dali zhotoviť a kostolu darovali Ladislav, Peter, Jozef a Alexander Nagyovci a je zasvätený Otcovi Nebeskému. Na zvone je reliéf Krista. Druhý zvon dal zhotoviť Rímskokatolícky junácky spolok zo Semetu (Kalinkova) a je zasvätený Blahoslavenej Panne Márii. [7]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je veľmi dobrý. Slúži svojmu účelu.
Prístup
Rímskokatolícky kostol sv. Františka Serafínskeho stojí v severozápadnej časti obce Kalinkovo, ktorá je filiálkou farnosti Dunajská Lužná.
Fotogaléria
Kalinkovo - Kostol sv. Františka Serafínskeho foto © Jiří Fiedler 10/1978Kalinkovo - Kostol sv. Františka Serafínskeho foto © Jiří Fiedler 10/1978
Poznámky
[1] Starý rímskokatolícky kostol, postavený z pálených tehál približne v rokoch 1250 - 1260, bol najvýznamnejšou pamiatkou obce. Stál na okraji dediny, iba niekoľko desiatok metrov západne od súčasného kostola. Podľa záznamov Šamorínskej fary išlo o samostatnú faru, hoci v listine fár Bratislavskej arcidiecézy z roku 1390 fara zaznačená nie je. Presné historické údaje o stavbe kostola v Kalinkove neexistujú, zachovala sa z neho len fotografia z roku 1931. Kostolík bol pôvodne postavený v románsko-gotickom štýle. Bola to jednoloďová stavba s polygonálnym uzáverom presbytéria a predstavanou vežou. Charakteristické boli úzke štrbinové okná lode a presbytéria, na veži boli románske okná zaklenuté na stĺpik. Výrazný bol ústupkovitý vstupný portál na južnej strane lode zakončený trojuholníkovým tympanónom a na bokoch predĺženým ostením. Pozornosť vzbudzoval obraz maľovaný na drevo olejovými farbami, ktorý bol na bočnom oltári a znázorňoval momenty zo života Jána Krstiteľa. V 16. storočí bola k severnej stene presbytéria pristavaná sakristia. Interiér kostola bol pre nevyhnutné úpravy úplne prestavaný. Z pôvodnej výzdoby sa zachovali iba jednotlivé zvyšky okolo otvoru železnou mrežou uzavretej niky (pastofórium). Na predošlej veži sa zachovalo gotické dvojité združené okno v pôvodnom stave, kým okná kostola boli v neskoršej dobe zväčšené a upravené polkruhovým zakončením. V roku 1864 bol kostolík zrejme značne poškodený požiarom, neskôr bola pôvodná strecha kostolnej veže vymenená za plechový ihlan, pričom boli odstránené pôvodné románske postranné vežičky. Románsky portál bol zamurovaný, pred vchod vo veži bola pristavaná nová predsieň a schodisko na chór a vežu. Prestavba výrazne narušila pôvodný stredoveký ráz kostolíka. Po rokoch začal kostol chátrať a na začiatku 20. storočia bolo rozhodnuté postaviť v strede obce nový kostol, po ktorého dostavbe a vysvätení sa starý románsky kostolík už nepoužíval. Opustená budova bola v roku 1936 zbúraná. V 50. rokoch minulého storočia bol stavebný materiál z kostolíka použitý na spevnenie dunajskej hrádze. Posledné zvyšky stavby boli navyše v polovici 60. rokov minulého storočia zasypané novou dunajskou hrádzou. Kalinkovo prijalo v roku 1998 ponuku Pamiatkového ústavu na odkrytie základov tohto starovekého kostolíka, avšak projekt sa nerealizoval. Tento románsky kostolík bol svojou architektúrou podobný kostolu v susednej obci Hamuliakovo, ktorý sa zachoval dodnes. www.obeckalinkovo.sk (10.1.2014)
[2] www.dunajskaluzna.fara.sk (10.1.2014)
[3] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1968. s. 7.
[4] www.dunajskaluzna.fara.sk (10.1.2014)
[5] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. s. 7.
[6 - 7] www.dunajskaluzna.fara.sk (10.1.2014)
GPS
48.059888, 17.249156
48°03'35.6"N 17°14'57.0"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk