Slovník pojmov   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
kapitula
stály zbor kanoníkov pri kapitulnom chráme. Existovali dva typy kapitúl. Združené (kolegiátne) kapituly mali na čele prepošta. Sídelné (katedrálne) kapituly existovali pri biskupských sídlach, biskupa zastupoval generálny vikár.www.pamiatkynaslovensku.sk