Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Kapušany - Kostol sv. Martina biskupa
Rímskokatolícka konfesia
Lokalita
obec Kapušany, okres Prešov, Prešovský kraj
História a stavebný vývoj
Prvý katolícky kostol, ktorý reálne predpokladáme na základe prvej písomnej zmienky, bol v Kapušanoch už v roku 1248. Podľa kronikárskych záznamov bol tento kostol jednoduchý, chudobný a bez veže. V testamente Andreja Kapyho sa nachádza zmienka o miestnom kostole z 15. storočia k úcte sv. Marti¬na, aj o kostole sv. Filipa a Ja¬kuba, o ktorom nevieme nič bližšie. Je nepochybné, že kostol sv. Martina bol stále farským kostolom. Sakrálny objekt zasvätený úcte sv. Filipa a Jakuba bola zrejme rodinná kaplnka Kapyovcov. V kánonickej vizitácii z roku 1703 sa spomína, že farský kostol bol murovaný a hlavný oltár bol zasvätený patrónovi kostola, čiže sv. Martinovi. Na omše sa používal strieborný pozlátený kalich. Strecha veže bola veľmi poškodená. V nej viseli dva zvony, na ktorých sa zvonilo v nedeľu, na sviatky, ale aj vo všedné dni. Najsvätejšia Sviatosť bola dôstojne uložená v čistom bohostánku. Ku kostolu patrila aj lúka, z ktorej výnosov bol kostol udržiavaný. [1]
 

Druhý kostol bol postavený v rokoch 1796 – 1799 v klasicistickom slohu s použitím zvyškov staršej stavby. [2] V roku 1794 postihli obec hlad, mor dobytka a iné nešťastia. Zrejme pod vplyvom týchto okolností a z vďačnosti za prežitie, sa zbožní veriaci Jozef Kapy a jeho brat Gabriel, patróni obce, rozhodli pre stavbu nového kostola. Základný kameň položili 7. júla 1796 na mieste starého kostolíka. Stavba trvala dva roky. Nový kostol bol vysvätený 11. novembra 1798, na sviatok svätého Martina, ktorému bol aj zasvätený, rovnako ako starý kostolík. Posviacku vykonal prešovský dekan Alexander Vitlinský. Okolie kostola bolo upravené a ohradené kamenným múrom, ako to vyžadovali cirkevné predpisy. [3] Po požiari v roku 1858 bol kostol opravený. Po druhom požiari v roku 1888 bol reštaurovaný, ale iba zvonku. [4] V tom čase mala patronátne právo rodina Sennyey a neskôr rodina Dessewffy. V roku 1924 vietor strhol plech zo severnej strany kostola, preto ho dala grófka zakryť eternitom s nákladom 28 000 korún. [5] V rokoch 1931 – 1932 [6] kostol opäť opravili a jeho interiér doplnili novými sochami. [7]
 

Kostol je jednoloďová stavba s polygonálnym uzáverom presbytéria, polygón je z vnútornej strany zaoblený. Priestory sú zaklenuté pruskými a českými klenbami, ktoré stoja na vtiahnutých nástenných pilieroch. Vonkajšia architektúra sa sústredila na vybavenie štítovej fasády, do ktorej je ako rizalit vstavaná veža. Štítová fasáda je členená pilastrami a výklenkami, riešenými na spôsob veľkých klasicistických okien, v ktorých sú sochy. Štítové krídla po oboch stranách veže sú konkávne vykrojené a majú na koncoch záverečné meandre. Nárožnými pilastrami členená veža je zastrešená ihlancom. [8]
 

Hlavný oltár s rokokovým obrazom sv. Martina je z čias stavby kostola a s obnovenou rokokovou stĺpovou architektúrou, po stranách ktorej sú plastiky sv. Petra a Pavla apoštolov od B. Kafku z roku 1931. Dva bočné oltáre sú klasicistické z polovice 19. storočia, riešené na spôsob pendantov, sú takmer totožné. V strede oltárnej klasicistickej architektúry, riešenej na spôsob portika, je obraz sv. Jána Nepomuckého a Ukladanie do hrobu, z roku 1847, dva obrazy sú od J. Rombauera (signované a datované). Kazateľnica je klasicistická, na parapete má festón s obrazmi dvoch svätcov, na rezonančnej strieške je drapéria s lambrekénmi a sochami sediacich anjelov, na vrcholci je socha Dobrého pastiera z konca 18. storočia. Krstiteľnica je klasicistická z čias stavby kostola, na vrchnáku má súsošie Krstu Krista. V sakristii je intarzovaná rokoková skriňa z druhej polovice 18. storočia. Veľká neogotická monštrancia je z rokov 1880 – 1890 s postavami apoštolov a drobným členením fiál. [9]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
 

Kapušany – Kostol sv. Martina (č. ÚZPF306/1) – architektonicko‐historický výskum – rok 2021. Autori: Mgr. Michaela Haviarová, PhD., Mgr. art. Tomáš Haviar. [10]

Súčasný stav a využitie
Stav kostola je veľmi dobrý.
Prístup
Stojí v centre obce.
Fotogaléria
Kapušany - Kostol sv. Martina foto © Viliam Mazanec 5/2012Kapušany - Kostol sv. Martina foto © Viliam Mazanec 5/2012Kapušany - Kostol sv. Martina foto © Viliam Mazanec 5/2012Kapušany - Kostol sv. Martina foto © Viliam Mazanec 5/2012Kapušany - Kostol sv. Martina foto © Viliam Mazanec 5/2012Kapušany - Kostol sv. Martina - pohľad na Kapušanský hrad od kostola foto © Viliam Mazanec 5/2012Kapušany - Kostol sv. Martina foto © Viliam Mazanec 5/2012Kapušany - Kostol sv. Martina foto © Viliam Mazanec 5/2012Kapušany - Kostol sv. Martina foto © Viliam Mazanec 5/2012Kapušany - Kostol sv. Martina biskupa foto © Viliam Mazanec 10/2022Kapušany - Kostol sv. Martina biskupa foto © Viliam Mazanec 10/2022Kapušany - Kostol sv. Martina biskupa foto © Viliam Mazanec 10/2022Kapušany - Kostol sv. Martina biskupa foto © Viliam Mazanec 10/2022Kapušany - Kostol sv. Martina biskupa foto © Viliam Mazanec 10/2022Kapušany - Kostol sv. Martina biskupa foto © Viliam Mazanec 10/2022
Poznámky
[1] www.kapusany.stan.sk (8.11.2013)
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1968. s. 15.
[3] www.kapusany.stan.sk (8.11.2013)
[4] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. s. 15.
[5] V júni toho istého roku bol kostol opravený aj zvonku. Na tento cieľ darovala istá Anna Dobránskyová 4 000 korún. V roku 1928 košický kanonik Michal Palyo posvätil nový zvon. www.kapusany.stan.sk ( 8.11.2013)
[6] V roku 1931 boli generálne opravené oltáre a kostol bol vymaľovaný. Po skončení týchto prác nové maľby a opravené oltáre posvätil 11. novembra 1932 prelát Vojtech Zaborovszký, prešovský dekan. Veriacim sa v liste poďakoval aj sám biskup Jozef Čársky za milodary, práce a materiál, ktorý poskytli. Obnova mala hodnotu 300 000 korún, z toho potravinové družstvo darovalo 67 000 korún. V roku 1940 bola obec elektrifikovaná a elektrina bola zavedená aj do kostola a na faru. Náklady uhradil nový patrón Július Ardó. V roku 1948 bolo upravené aj okolie kostola. Bol vystavaný nový kamenný plot, o rok neskôr bola za kostolom vystavaná nová kaplnka, vo forme lurdskej jaskyne z úcty k Panne Márii a k predkom, pochovaným v minulosti okolo kostola. Počas pôsobenia farára Jozefa Kráľovského (1952 – 1969) bola urobená generálna oprava strechy a obnova exteriéru kostola. Interiér aj exteriér bol obnovený v roku 1998 počas pôsobenia farára Mgr. Andreja Murenka. www.kapusany.stan.sk (8.11.2013)
[7 - 9] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. s. 15.
[10] www.pamiatky.sk (13.4.2022)
Bibliografia
www.kapusany.sk
GPS
49.045671, 21.331302
49°0 2' 44.42", 21°0 19' 52.69"
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk