Kaštiele   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Rohovce
Iný názov
Veľká Sarva
Lokalita
obec Rohovce, okres Dunajská Streda, Trnavský kraj
História a stavebný vývoj
Renesančný kaštieľ, ktorý postavili v roku 1570. Barokovo bol upravený v prvej polovici 18. storočia. Západne priečelie bolo upravené klasicisticky v prvej polovici 19. storočia. Kaštieľ je dvojpodlažná stavba so štvorcovým pôdorysom s uzavretým arkádovým dvorom. Jedenásťosové priečelie, situované do ulice, je členené kordónovou rímsou a nárožnou bosážou. Obdĺžnikový, segmentovo zakončený portál má v supraporte svetlík a klenák. Západná fasáda je orientovaná do parku a má stredný rizalit s tympanónom, pod ktorým je v štylizovanej neskorobarokovej kartuši erb. Predstavaný balkón stojí na štyroch toskánskych stĺpoch. Východná časť dvorovej fasády má mierne vystupujúci stredný rizalit, členený pilastrami s rímsovou hlavicou a zakončený tympanónom, v ktorom je erb so štukovou ornamentikou. Strecha je sedlová a manzardová. Miestnosti na prízemí sú zaklenuté valenými klenbami s podkasanými lunetami, na poschodí sú rovné stropy. [1]
 

Hlavným staviteľom renesančného kaštieľa v Rohovciach bol Štefan Ilésházy a to na mieste pôvodného hradu rodu Sárkányovcov, ktorý stál na mieste kaštieľa ešte pred rokom 1570. Po roku 1594 sa hospodárstvo so sídlom v kaštieli v Rohovciach dostalo do rúk vedľajšej vetvy rodu – Františka Ilésházyho. Začiatkom 18. storočia sa Rohovce opäť stávajú majetkom hlavnej rodovej línie Ilésházyovcov osobou Mikuláša Ilésházyho. Po jeho smrti v roku 1723 sa správy rodových majetkov ujal jeho syn Jozef Ilésházy, ktorý zomrel v roku 1766. Za jeho života dosiahli panstvá rodu vrcholný rozkvet a zveľaďoval sa aj prírodný park pri kaštieli v Rohovciach. V roku 1838 sa panstvo Rohovce dostáva do majetku grófa Jozefa Batányho, po Batányovcoch neskôr do majetku grófa Pongrácza. Od poslednej tretiny 19. storočia do roku 1945 pochádza viacero stavebných úprav kaštieľa, ktorých stopy sú na kaštieli viditeľné dodnes a ich cieľom bola obnova a zvýšenie obytného komfortu kaštieľa. [2]
 

Kaštieľ vznikol pôvodne ako „castrum“, obranné opevnené sídlo pred prvou polovicou 16. storočia. Je vybudovaný z pálených tehál, má štvorkrídlový pôdorys s ústredným dvorom a z väčšej časti mal už pri vzniku dve nadzemné podlažia a znížené podlažie so systémom obranných strieľní. Renesančný kaštieľ ako centrum panstva Ilésházyovcov na Žitnom ostrove dostáva reprezentačný charakter v 18. storočí veľkou barokovou prestavbou. Prízemie kaštieľa bolo zaklenuté, boli osadené kamenné šambrány okien, mreže v oknách, pribudli portály, vsadzuje sa nové barokové schodisko, interiéry dostávajú štukovú omietku, barokové dverné výplne a dubové okná s barokovou výbavou kovaní. Na niektoré súčasti prestavby boli použité pôvodné kamenné články z renesančného kaštieľa. Z tohto obdobia je aj onumentálny kamenný erb v kartuši na západnej fasáde objektu a kamenné vázy, dnes osadené na terase. Okolo roku 1800 sa uskutočňujú klasicistické úpravy = výmena okien, dverných výplní, brány hlavného portálu a vytvorenie portika. V tomto čase sa uskutočňujú aj úpravy v interiéri – obloženie drevom a výmaľba. Vzácnym dokumentom empíru je súbor štukovej ornamentiky na poschodí kaštieľa. Počas veľkej rekonštrukcie kaštieľa na konci 19. storočia je vybudovaná arkáda s betónovými stropmi a so širšou ochodzou, vytvorila sa vysunutá terasa s využitím stĺpov klasicistického portika pred západnou fasádou s balustrádou z umelého kameňa a s betónovou konštrukciou. Interiér je riešený s exkluzívnym súborom detailov – dvere barokového typu z čerešňového dreva sú replikou pôvodných barokových výplní, miestami s pôvodným kovaním. Na viacerých miestach sa zachovala vysunutá fabionová rímsa. Priestory dostávajú intenzívnu farebnú výmaľbu a barokový rám krbu dostáva nový povrch z umelého mramoru. Zmenou dispozície je vytvorená veľká spoločenská sála a strop je nanovo vyzdobený štukovou ornamentikou. Na západnom štíte, v arkádovom nádvorí je v bohatom štukovom rámci dvojica erbov – Batány – Pongrácz. [3]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
 

Objekt kaštieľa po roku 1945 zásadne mení svoju pôvodnú funkciu – stáva sa školou, neskôr slúži pre potreby Ministerstva vnútra Slovenskej republiky. Kaštieľ postupne stráca svoje pôvodné prírodné, architektonické a parkové prostredie, dochádza k postupnej devastácii jeho technického stavu. V roku 2005 sa stáva majiteľom historického kaštieľa a parku v Rohovciach spoločnosť PARCUS a.s., ktorá uskutočňuje ich rozsiahlu rekonštrukciu a obnovu so zámerom zachovania historickej aj umeleckej hodnoty celého objektu v harmonickom súžití so zariadením sociálnych služieb SENIOR PARK. [4]
 

Rohovce - kaštieľ (č. ÚZPF 111/1) - architektonicko-historický, umelecko-historický, archívny a reštaurátorský výskum - rok 2006. Autorky: doc. PhDr. Zuzana Ševčíková, CSc., PhDr. Viera Obuchová. [5]

Súčasný stav a využitie
Stav historického sídla je dobrý. Prostredie v okolí pamiatky je zachované iba čiastočne. Vedľa kaštieľa sú zvyšky parku.
Prístup
Stojí na severnom okraji obce.
Fotogaléria
Kaštieľ Rohovce zp © Imrich Kluka, archív (dobová pohľadnica, 1917)Kaštieľ Rohovce foto © Imrich Kluka 9/2010Kaštieľ Rohovce foto © Imrich Kluka 9/2010Kaštieľ Rohovce foto © Imrich Kluka 9/2010
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. Bratislava: Obzor, 1969. s. 38.
[2 - 4] www.parcus.sk (28.8.2013)
[5] Ročenka pamiatkových výskumov 2010. Bratislava: Pamiatkový úrad Slovenskej republiky, 2012. s. 188.
Bibliografia
ŠEVČÍKOVÁ, Zuzana - JANURA, Tomáš: Nížinný hrádok v Rohovciach. In: Pamiatky a múzeá, 2009, č. 2, s. 6 - 13.
www.rohovce.sk
GPS
47.998918, 17.406270
47°0 59' 56.10", 17°0 24' 22.57"
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk