Kaštiele   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Tovarníky
Iný názov
Kaštieľ Stummerovcov
Lokalita
obec Tovarníky, okres Topoľčany, Nitriansky kraj
História a stavebný vývoj
Barokový kaštieľ, ktorý bol vybudovaný na základoch staršej renesančnej stavby. Stála už koncom 16. storočia a patrila Berényiovcom. Kaštieľ prestavali a opevnili v rokoch 1600 – 1610. [1] Prestavaný bol v polovici 18. storočia pravdepodne podľa projektov architekta F. A. Hillebrandta, [2] podľa iných zdrojov podľa projektov J. Thallera. [3] Prestavbu dali urobiť Forgáchovci. [4]
 

Ide o pôdorysný typ renesančného štvorkrídlového opevneného kaštieľa s uzavretým dvorom a nárožnými úšnými baštami. Pri prestavbe juhovýchodné krídlo odstránili, čím vzniklo barokové čestné nádvorie so stredným a dvoma bočnými krídlami, s fasádami upravenými v barokovo-klasicistickom slohu. [5] Interiér upravili v rokokovom štýle. [6] Koncom 19. storočia bola vo východnom krídle postavená pseudogotická kaplnka, prebiehajúca cez dve podlažia. [7]
 

Od druhej polovice 19. storočia až do konca druhej svetovej vojny patril kaštieľ Stummerovcom a bol centrom jedného z ich panstiev. [8]
 

Kaštieľ koncom druhej svetovej vojny (24. 4. 1945) vyhorel a ostal veľmi zničený. Požiar zničil strešnú konštrukciu a menšiu časť stropov prvého poschodia avšak murované časti a podstatná časť technického vybavenia zostala nedotknutá. V tomto období patril kaštieľ pod správu Fondu štátnych majetkov. Po vyhorení boli rekonštruované najskôr stropy. [9]
 

V dispozícii trojkrídlového objektu sa zachovali nárožné bastióny a časť prízemia renesančného opevnené kaštieľa. Fasády sú rytmicky členené, v strednej časti je pavilónový rizalit s prevýšenou slávnostnou sálou a balkónom do parku. Ukončuje ho tympanón členený pilastrami. Okolo čestného nádvoria obieha arkádová chodba, ktorú doplňajú moderné prvky z čias poslednej obnovy kaštieľa. V interiéri je zachovaný výzor slávnostnej sály, schodíšť a niektorých priestorov. [10]
 

Stavebný vývoj objektu skončil v roku 1925 prestavbou strešnej konštrukcie z pôvodnej sedlovej na manzartovú, šindľovú krytinu vymenili za eternitovú, nad nárožnými baštami a stredným rizalitom boli vytvorené mohutné stanovo-manzardové útvary, ktorých hmota nevhodne pôsobila svojou disproporciou v rámci inak citlivo vyváženej kompozície architektonického celku. V bočných krídlach boli vybudované podkrovné miestnosti. [11]
 

Začiatkom 19. storočia založili rozsiahly anglický park [12] a na jeho okraji vybudovali empírový hospodársky areál. [13]
 

Na pozemku parku kaštieľa bol bývalý správcovský dom. Išlo o dvojpodlažnú empírovú stavba s trojosovým plochým stredným rizalitom, ktorý mal empírový mrežový balkón a bol zakončený horizontálnou atikou na konzolách. V parku kaštieľa bolo niekoľko záhradných plastík od A. Rigeleho. [14]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia. Autorom návrhu na obnovu kaštieľa bol R. Janák. [15]
Súčasný stav a využitie
Stav historického sídla je dobrý.
 

Dňa 5. 4. 1949 objekt prešiel pod správu MNV Tovarníky a v ten istý rok pod Komunálny podnik Tovarníky. Roku 1951 rozhodlo MNV Tovarníky s odborníkmi, že objekt kaštieľa sa dá zrekonštruovať do pôvodného stavu pred vyhorením. Namiesto rekonštrukcie došlo v rokoch 1952 – 1953 k rozobratiu časti kaštieľa pre stavbu JRD Ludanice a JRD Tovarníky. Súhlas na to poskytla ONV v Topoľčanoch. Dňa 3. 12. 1970 iniciatívou Slovenského pamiatkového ústavu, stredisko v Bratislave, bola vypracovaná správa, doplnená o návrh rámcového lokalitného programu, ako i návrh nutných opatrení pre zahájenie realizačných prác. Kaštieľ bol rekonštruovaný do dnešnej podoby. Donedávna patril kaštieľ obci, no od roku 1996 ho odkúpila súkromná firma. [16]

Prístup
Monumentálny barokový kaštieľ obklopený rozsiahlym anglickým parkom stojí pri hlavnej ceste. Objekt sa nachádza v severozápadnej časti obce.
Fotogaléria
Kaštieľ Tovarníky foto © Jiří Fiedler 7/1972Kaštieľ Tovarníky foto © Jiří Fiedler 7/1972Kaštieľ Tovarníky foto © Jiří Fiedler 7/1972Kaštieľ Tovarníky foto © Imrich Kluka 10/2010Kaštieľ Tovarníky foto © Imrich Kluka 10/2010Kaštieľ Tovarníky foto © Imrich Kluka 10/2010
Poznámky
[1] KRIŽANOVÁ, Eva – PUŠKÁROVÁ, Blanka: Hrady, zámky a kaštiele na Slovensku. Turistický lexikón. Bratislava: Šport, 1990. s. 195.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. Bratislava: Obzor, 1969. s. 293.
[3 - 4] KRIŽANOVÁ, Eva – PUŠKÁROVÁ, Blanka: Hrady, zámky a ... s. 195.
[5] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. s. 293 - 294.
[6] KRIŽANOVÁ, Eva – PUŠKÁROVÁ, Blanka: Hrady, zámky a ... s. 195.
[7] ww.tovarniky.eu (26.8.2013)
[8] KRIŽANOVÁ, Eva – PUŠKÁROVÁ, Blanka: Hrady, zámky a ... s. 195.
[9] ww.tovarniky.eu (26.8.2013)
[10] KRIŽANOVÁ, Eva – PUŠKÁROVÁ, Blanka: Hrady, zámky a ... s. 195.
[11] ww.tovarniky.eu (26.8.2013)
[12] Historický park situovaný v obci Tovarníky má charakter prírodno-krajinárskej úpravy. Rozprestiera sa na ploche cca 16 ha. Prvá písomná zmienka o Tovarníkoch je z čias kráľa Belu IV., začiatok 13. storočia a pravdepodobne už vtedy existovala v Tovarníckom panstve záhrada. Táto postupne menila svoju rozlohu a tvar. Barokovú a renesančnú úpravu vystriedal anglický prírodne krajinársky sloh. Celý park spolu so všetkými druhmi drevín bol zaradený medzi chránené. Ide o mimoriadne celoslovensky, architektonicky a biologicky významný historický park, ktorý svojím výrazom a koncepciou predstavuje esteticky a kultúrno-výchovne hodnotný objekt, patriaci k najdôležitejším historickým sadovníckym objektom na Slovensku. Park, ktorý sa rozprestieral prevažne severozápadne od kaštieľa, mal pôvodnú rozlohu 17,30 ha. Spolu so skleníkmi a letnou záhradou bol založený na mierne zvlnenej rovine, v prírodno-krajinárskom slohu. Správy o charaktere parkovej úpravy nie sú známe. Hlavný vstup do parku a budov bol z juhovýchodnej strany, kde bol park napojený na letnú záhradu, ktorá susedila v severnej časti parku so zimnou záhradou. Zimná záhrada bola priamo zakomponovaná do okolitej úpravy a tvorila súčasť parku. Letná záhrada bola od parku oddelená vysokou zeleňou. Bolo tu niekoľko ovocných stromov pestovaných i v kordónoch, skleníky, pareniská a väčšia plocha na zeleninu a voľne zaškôlkovanie sadovníckeho materiálu. V skleníkoch sa dopestoval rastlinný materiál pre kaštieľ a množili sa tu aj okrasné dreviny pre samotný park. V parku bolo začiatkom 20. storočia vybudované letné kúpalisko a tenisové kurty. Spolu s jazerom bol vytvorený vodný systém, ktorý vhodne dopĺňal prírodno-krajinársku kompozíciu a oživoval celú parkovú úpravu. Jazero bolo napojené na potok Chocina. Po celom parku boli v štvorcovej sieti so vzdialenosťou 50 m hydranty na zalievanie parku. V západnej časti parku, pri letnej záhrade, bol po prvej svetovej vojne, postavený, respektíve zo starých budov prispôsobený ateliér pre majiteľov Stummerových. Na západnom brehu jazierka bola vybudovaná stavba, pravdepodobne používaná na posedenie, vybavená záhradným nábytkom. V období, kedy vlastnili tovarnícke panstvo Leopold a August Haupt-Stummerovci, ktorý sa venovali osobným záľubám, medzi ktoré nepochybne patrili mnohé poľovačky a podujatia, konali sa v priestoroch parku rôzne akcie. Otvorený bazén v parku a krytý tenisový dvorec umožňoval športový život, organizovali sa tu tenisové turnaje, na ktoré sa schádzali príslušníci rodu zblízka i zďaleka. Takmer všetci boli hudobne vzdelaní, a tak sa mohli organizovať aj celotýždenné festivaly hudby. Práve vynikajúci hudobníci a speváci boli ich najčastejšími hosťami. V parku sa v priaznivom pomere striedali lúčne porasty s vysokou zeleňou a pomocou skupín našich i cudzokrajných drevín boli výtvarne pôsobivé parkové scenérie. V okolí jazera bola výsadba prispôsobená vyššej hladine spodnej vody a zo solitérnych porastov tu vynikli najmä mohutné Taxodium distichum, Platanus hispanica, ako i Liriodendron tulipefera. V severozápadnej a juhozápadnej časti boli pôsobivé skupiny ihličnatých drevín. Pred cestným nádvorím kaštieľa bola malá pravidelná úprava zo strihaného orgovánu v podobe srdca. Po celej ploche parku bolo veľké množstvo ochranných krov našich domácich, ale aj cudzokrajných druhov drevín. Podľa vyjadrenia záhradkára Michala Dvorského, záhradníka Lea Haupt-Stummera, boli všetky kry v parku strihané pravidelne každý rok až do výšky 1 m. Dá sa povedať že tento spôsob ošetrovania bol len záležitosťou niekoľkých rokov (keď majetok patril rodine Haup-Stummera) a pôvodne ochranné kríky boli voľne rastúce. Veľký dôraz v parkovej kompozícii sa kládol predovšetkým na mohutné priehľady a pohľady, kde sa vhodne uplatnili už spomínané skupiny našich i introdukovaných drevín. Dá sa predpokladať, že okolo celého parku bol pás zelene, ktorý uzatváral objekt po stránke estetickej i funkčnej. Nádvorie kaštieľa bolo pravdepodobne iba spevnené a vysypané drťou. Cestná sieť bola charakteru prírodno-krajinárskeho a voľne prechádzala mierne zvlneným terénom parku. Asi v piatich miestach parku boli pôvodné drevené mostíky. Tak ako celé nádvorie, aj celý priestor okolo kaštieľa bol spevnený a vysypaný drťou. Po druhej svetovej vojne bolo veľa vecí odstránených z hľadiska bezpečnosti. Príkladom je vstup do pivníc od oplotenia, ktorý bol zrušený a pre havarijný stav odstránený. Odstránený bol aj veľký letohrádok, v ktorom sa často v minulosti konali zábavy a takisto aj malá záhradná architektúra – socha jeleňa, vtákov, panny s vencom, vázy pri kúpalisku. V období 50. rokov boli na pôvodných trávnatých plochách parku pestované zemiaky a iné poľnohospodárske plodiny. Odstránenie suchých drevín bolo robené živelne a mnohokrát boli podľa vyjadrenia pôvodného záhradníka vyrúbané aj zdravý jedinci. Neskôr keď boli trávne plochy znovu osiate, bola robená aj dosadba, ktorá však nebola riadená na patričnej odbornej úrovni. Tak boli dosadené nevhodné druhy drevín na miestach, kde pôvodnú kompozíciu narúšajú. Z tohto obdobia pochádza aj alejová výsadba Thuja occidentalis pri rybníku. V priebehu rokov 1967 – 1970 bol park prečisťovaný. Podľa Michala Dvorského Leo Haupt-Stummer rád cestoval a zo svojich ciest priniesol mnohé vzácne dreviny a kry. Z nich je bohužiaľ dnes zachovaná veľmi malá časť. ww.tovarniky.eu (26.8.2013)
[13] KRIŽANOVÁ, Eva – PUŠKÁROVÁ, Blanka: Hrady, zámky a ... s. 195.
[14] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. s. 294.
[15] KRIŽANOVÁ, Eva – PUŠKÁROVÁ, Blanka: Hrady, zámky a ... s. 195.
[16] ww.tovarniky.eu (26.8.2013)
Bibliografia
www.tovarniky.eu
GPS
48.567265, 18.149337
48°0 34' 2.15", 18°0 8' 57.61"
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk