Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Kladzany - Evanjelický kostol
Augsburské vyznanie
Lokalita
obec Kladzany, okres Vranov nad Topľou, Prešovský kraj
História a stavebný vývoj
Klasicistický kostol postavený v roku 1812. Opravený bol po roku 1950. Ide o pozdĺžny sakrálny priestor s mierne naznačeným členením na loď a polkruhovým uzáverom presbytéria. Na severnej strane je pribudovaná sakristia a na západnej predstavaná veža. [1]
 

Klasicistický oltár s predstavanými masívnymi stĺpmi má zuborezom členený tympanón a v oltárnom výklenku je obraz žehnajúceho Krista, olejomaľba od G. Kacziányiho z roku 1852. Organ je z roku 1901. [2]
 

Základný kameň bol posvätený 4. mája 1808, stavba trvala 6 rokov. 10. mája pani Johana Szirmay, vdova po Tomášovi Szirmayovi z Rakovca "dala z dobročinné lásky tisíc zlatých florenov, kterýžto základ její blahoslavené v cirkvi kladzanské památky bude na večné časy zvelebovány a požehnány!" Preto nápis nad vchodom do chrámu "Johanna Szirmay grunty založila, láska pak Vladára cele zavrela." pretrval vyše 100 rokov. Už v roku 1812 sa konali služby Božie v novom kostole, ktorý bol dokončený a posvätený 18. decembra 1814. Ofera na tejto slávnosti bola 185 zlatých, celkový stavebný náklad v peniazoch 4.516 zlatých. Pôvodný oltár bol drevený. Terajší je z roku 1856. Kazateľňa sa postavila v roku 1910, keď bol kostol náležite renovovaný a prikrytý pozinkovaným plechom. [3]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
 

Posledná generálna oprava kostola sa vykonala v rokoch 1976 - 1978. Vymenila sa vonkajšia omietka, dobudovala sa veža, nový krov sa pokryl medeným plechom. Oprava stála 523 000 Kčs okrem dobrovoľnej práce cirkevníkov. [4]

Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1968. s. 43.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. s. 43.
[3 - 4] www.kladzany.sk (11.6.2016)
Bibliografia
www.kladzany.sk
GPS
48.881675, 21.750493
48°52'54.0"N 21°45'01.8"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk