Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Kojšov - Chrám sv. Petra a Pavla
Gréckokatolícka konfesia
Lokalita
obec Kojšov, okres Gelnica, Košický kraj
História a stavebný vývoj
Klasicistický kostol postavený v roku 1809. Jednoloďová obdĺžniková stavba s polygonálnym uzáverom presbytéria a vstavanou vežou. Priestory sú zaklenuté pruskými klenbami s medziklenbovými pásmi. Na západnom vstupnom portáli je letopočet 1809 datujúci stavbu. [1] Fasády sú členené lizénovým rámom. Veža je krytá zvonovitou prilbou s laternou.
 

Hlavný oltár s ikonostasom sú z roku 1833, s pseudorokokovou ornamentikou a maľbami Jozefa Miklošíka. Kazateľnica retarduje klasicistické tvary konca 18. storočia, ale maľby sú zo začiatku 19. storočia (Štyria evanjelisti, Rozsievač v odeve slovenského poddaného a Dobrý pastier). [2]
 

Obec Kojšov pozostávala prevažne z prisťahovalcov z Oravskej a Liptovskej župy, ako aj Rusínov prisťahovaných počas Valašskej kolonizácie. Vplyvom reformácie boli obyvatelia do polovice 17. storočia prevažne evanjelikmi a.v.. Postupne, ale začala vzrastať prevaha gréckokatolíkov, preto bola začiatkom 18. storočia zriadená farnosť. Podľa obecnej kroniky sa veriaci najprv stretávali v súkromnom dome, neskôr v priestoroch obecnej školy, čo je dnes budova obecného úradu. V tomto období bola postavená aj terajšia farská budova. Až v roku 1732 bol postavený drevený chrám s kamenným sanktuáriom. [3]
 

Kňaz Ján Vislocky (1799 – 1835) s pomocou grófa Csákyho a miestnych veriacich vybudoval v rokoch 1806 – 1809 nový kamenný chrám, zasvätený svätým apoštolom Petrovi a Pavlovi, keďže pôvodný drevený pravdepodobne vyhorel. Neskôr v roku 1833 bol postavený ikonostas, ktorý namaľoval vtedajší eparchiálny maliar Jozef Zmij – Miklošik, pôvodom zo Sloviniek. Počas pôsobenia Andreja Ladižinskeho (1771 – 1798) bol inštalovaný v pôvodnej zvonici „Zvon sv. Peter“ (o čom svedčí aj nápis na jeho okraji), ktorý bol neskôr preložený do nového chrámu a svoju funkciu si plní dodnes. [4]
 

Počas prvej svetovej vojny boli pre potreby frontu skonfiškované dva zvony. V roku 1922 boli z darov veriacich obce a aj tých, čo odišli za prácou „za more“, zakúpené nové zvony. Pri tejto príležitosti bol postavený aj mramorový kríž medzi chrámom a farou. [5]
 

V rokoch 1951 – 1968, kedy bola gréckokatolícka cirkev oficiálne zakázaná, sa veriaci stretávali na miestnom cintoríne, kde si vybudovali malú kaplnku. Chrám aj faru spravovala pravoslávna cirkev. [6]
 

V súčasnosti je v obci Kojšov približne 500 gréckokatolíkov. V okolitých obciach (Gelnica, Jaklovce, Margecany, Veľký Folkmár a Žakarovce), ktoré patria do farnosti, žije okolo 300 gréckokatolíkov. [7]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
 

V rokoch 2002 – 2006 prebehla ďalšia rekonštrukcia chrámu, kedy bola pristavená sakristia, vymenená strešná krytina na zvonici, vybudované nové vykurovanie chrámu a vymenené okná. [8]

Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1968. s. 58.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. s. 58.
[3 - 8] www.grkatkojsov.sk (15.11.2016)
Bibliografia
www.kojsov.sk
GPS
48.821675, 20.987121
48°49'18.0"N 20°59'13.6"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk