Technické pamiatky   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Kokava nad Rimavicou - Šlámov most
Lokalita
obec Kokava nad Rimavicou, okres Poltár, Banskobystrický kraj
História a stavebný vývoj
Na účely prístupu do priestoru bývalej papierne bol postavený kamenný klenbový jednopoľový most. Mostná konštrukcia ako aj papiereň bola pravdepodobne postavená koncom 18. alebo začiatkom 19. storočia, v období medzi prvým a druhým vojenským mapovaním. [1]
 

Iný výklad pôvodu mosta ponúkol Richard Kafka. Vychádzal z názvu Šlámov mosta názvu územia medzi lesom Bohaté a riekou Rimavicou Šlámy. Tieto názvy sa podľa neho dajú spájať len s baníckou činnosťou. Šlámovanie bola upravárenská operácia po predchádzajúcom podrvení rudy. Ešte po druhej svetovej vojne bolo vidieť v rieke Rimavica asi 200 metrov nad mostom drevené koly, a táto lokalita sa nazývala Stupy, teda banícke drviace zariadenie. Keďže Ján Žilák uvádza, že o vybudovanie šlamovne sa v Kokave iba uvažovalo, je možné, že tento most bol prvou stavbou predpokladanej šlamovne. [2]
 

Konštrukcia mosta je riešená dvojicou mohutných kmenných pilierov, ktoré sú vzájomne rozopreté valenou pokruhovou klenbou vymurovanou z kónicky ukladaných kameňov. Zo severnej strany proti smeru toku sú piliere obojstranne doplnené o murované šikmé kamenné oporné múry napomáhajúce stabilite brehov a usmerneniu toku. Kamenný most asi v priestore rozšírenia obsahoval drevenú konštrukciu ľadolamov, aby nedochádzalo k podmytiu základov pilierov. Mostovka segmentovo navýšená oproti existujúcej komunikácii má v súčasnosti len štrkovitú formu pokryvu a ohraničená je murovanými kamennými múrikmi. [3]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
 

Obnovu konštrukcie mostovky, ako aj kamenného murovaného zábradlia, uskutočnila obec Kokava nad Rimavicou v roku 2007. [4]

Súčasný stav a využitie
Stav technickej pamiatky je dobrý.
Prístup
Nachádza sa v dolnej časti katastra Kokavy, v miestnej časti Bohaté, mimo zastavanej časti obce v rámci meandrujúceho potoka Rimavica. [5]
Poznámky
[1] SOKOLOVSKÝ, Leon a kolektív autorov: Kokava nad Rimavicou. Kokava nad Rimavicou: Obecný úrad, 2018. s. 340 - 341.
[2 - 4] SOKOLOVSKÝ, Leon a kolektív autorov: Kokava nad Rimavicou. s. 341.
[5] SOKOLOVSKÝ, Leon a kolektív autorov: Kokava nad Rimavicou. s. 340.
Bibliografia
www.kokava.skwww.pamiatkynaslovensku.sk