Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Kokava nad Rimavicou - Synagóga
Lokalita
obec Kokava nad Rimavicou, okres Poltár, Banskobystrický kraj
História a stavebný vývoj
Synagóga je menšia romantická stavba s historizujúcimi prvkami z roku 1890. Sieňový priestor s emporami je krytý rovným stropom. [1] Interiér je zrekonštruovaný, dekorácia stien je pôvodná a na troch stranách modlitebne sa nachádza ženská galéria. [2]
 

Objekt je do ulice orientovaný východnou fasádou s výraznou nikou, veľkým kruhovým oknom v strede a dvojicou postranných okien. Vchod do synagógy je na južnej strane. V zrekonštruovanom interiéri sa nachádza hlavná sieň so ženskou galériou, ktorú však nepodopierajú piliere (liatinové stĺpy), ako je zvykom, ale kovové podpery zakotvené v stene. [3]
 

Židia prišli do Kokavy v rokoch 1860 - 1862. V roku 1871 Františka Steiner-Smidl kúpila pozemok, ktorý v roku 1893 previedla na náboženskú obec. Na tomto pozemku bola postavená "židovská synagóga s rituálnym kúpeľom". Na prelome 19. a 20. storočia žilo v obci okolo 110 Židov. [4]
 

Údaje o postavení synagógy sa trochu líšia. Raz sa udáva rok 1890, inokedy rok 1892 a dokonca v kronike je aj rok 1912. K synagóge patrila i malá budova, kde sa v zimných mesiacoch konali modlitby. V rokoch 1902 - 1913 tam bola aj súkromná židovská škola. Počas druhej svetovej vojny, pri prechode frontu v januári 1945, bola synagóga zasiahnutá delostreleckým granátom, a to konkrétne tabuľa s Mojžišovými starozákonnými desatoro. Po skončení vojny užívateľom majetku budovy, kde býval, a aj synagógy bol Dominik Vach a manželka Mária, rodená Slitzová. [5]
 

V roku 1952 podľa kúpnopredajnej zmluvy prechádza vlastnícke právo na Annu Stuhl a Arpáda Daráža (nevlastný syn Vachovcov). V nasledujúcich rokoch sa budova synagógy využívala ako skladište. V roku 1974 sa kúpnopredajnou zmluvou synagóga stáva majetkom Novohradského múzea vo Fiľakove. V roku 1987 Pamiatkový ústav začína opravu strechy. V roku 1993 sa vlastníkom synagógy stáva Novohradské múzeum Lučenec. V roku 1996 Ministerstvo kultúry SR, sekcia krajiny a pamiatok, vyhlasuje synagógu za kultúrnu pamiatku. V roku 2004 sa vlastníkom synagógy stáva Banskobystrický samosprávny kraj, ktorý majetok zveruje do správy Novohradského múzea a galérie v Lučenci. 8. decembra 2005 Banskobystrický samosprávny kraj kúpnopredajnou zmluvou prevádza synagógu, murovaný plot pri vstupe do synagógy a plot okolo pozemku na obec Kokava nad Rimavicou. [6]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav synagógy je dobrý. V súčasnosti sa priestory synagógy využívajú ako koncertná a výstavná sieň.
Prístup
Nachádza sa v strede obce (Štúrova ul. 11).
Fotogaléria
Kokava nad Rimavicou - Synagóga foto © Ladislav Luppa 9/2014Kokava nad Rimavicou - Synagóga foto © Ladislav Luppa 9/2014
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1968. s. 59.
[2] www.kokava.sk (8.2.2016)
[3] Kolektív autorov: Synagógy. Bratislava: DAJAMA, 2013. s. 101.
[4 - 6] www.kokava.sk (8.2.2016)
Bibliografia
www.kokava.sk
GPS
48.572561, 19.840627
48°034'21.2"N 19°050'26.3"E
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMU.www.pamiatkynaslovensku.sk