Slovník pojmov   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
kolektívne umenia
umenia, kde sa na tvorbe umeleckých diel zúčastňuje viac autorov. Patrí sem architektúra, divadlo, rozhlasové, televízne a filmové umenia, multimédiá, viacero žanrov tanečného umenia, mnoho žánrov hudobných umení a niektoré diela výtvarných umení. Za umelcov a autorov umeleckého diela sa pokladajú všetci tvoriví pracovníci, ktorí sa zúčastnili na tvorbe, teda autorstvo je kolektívne. Za autorov diela sa nepovažuje pomocný technický personál, produkčný vo filme, murár v architektúre. Mieru autorského podielu nie je možné presne určiť. Najväčší podiel sa pripisuje tomu umelcovi, ktorý riadi celý proces (režisér, architekt), a tomu, kto spracoval predlohu, ak dielo vzniká na základe scenára, dramatickej hry a podobne. [1]


Poznámky
[1] KICZKO, Ladislav et al.: Slovník spoločenských vied. Bratislava: SPN, 1997. s. 115 - 116.


www.pamiatkynaslovensku.sk