Kúrie   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Koniarovce
Iný názov
Kúria rodiny Siebert
Lokalita
obec Koniarovce, okres Topoľčany, Nitriansky kraj
História a stavebný vývoj
Baroková kúria z 18. storočia. Prestavaná bola v 19. a 20. storočí. Ide o jednopodlažnú dvojkrídlovú budovu s pôdorysom v tvare písmena L. Na priečelí je osemosová. Fasády členia obdĺžnikové okná s rímsou v nadpraží. V miestnostiach sú rovné stopy. [1]
 

Počiatky pôvodného objektu vybudovaného rodom Batthyány de Geresgál je možné datovať do polovice 18. storočia. Po požiari v roku 1825, pri ktorom vyhorela obec, došlo k jeho poškodeniu a v areáli bol postavený ďalší nový objekt. Okolo polovice 19. storočia dal vtedajší vlastník Adolf von Hohenstögh spojiť tieto dva samostatné objekty do jedného celku. S novoklasicistickou prestavbou kúrie do tvaru písmena L a novovybudovaným portikom súviselo tiež vybudovanie okrasnej záhrady s výhľadom na rieku Nitra a malej kaplnky v jej juhovýchodnom rohu. Súčasťou pôvodného areálu boli dnes už neexistujúce budovy majera a skleníka. V roku 1884 sa vlastníkom kúrie stal Jakob Leopold Siebert, pochádzajúci z Hadamaru v Prusku. Nový majiteľ vykonal ihneď po získaní kúrie ďalšie stavebné úpravy na objekte. V rokoch 1903 – 1905 dal ako dar svojmu švagrovi Leopoldovi Siebertovi bolívijský konzul Felix Bischoff žijúci v Duisburgu prebudovať pôvodnú okrasnú záhradu. Nechal sa inšpirovať záhradou pri vile Monrepos v Geisenheime, ktorú často navštevoval. [2]
 

Počas druhej svetovej vojny bola kúria obsadená nemeckým vojskom, ktoré si v jej priestoroch vytvorilo štáb. Cez niektoré časti okrasnej záhrady boli vykopané obranné zákopy. V roku 1945 pri prechode frontu bola kúria ostreľovaná a neskôr dobytá ruskými vojskami, ktoré si v jej priestoroch vytvorili štáb a vojenskú nemocnicu. V tomto období vznikli na objekte a jeho zariadení výrazné škody. Až do roku 1946 vlastnili kúriu dedičia Jakoba Leopolda Sieberta. [3]
 

Po zoštátnení majetku mohli naďalej žiť v podnájme v dvoch miestnostiach. Do ostatných priestorov boli postupne nasťahované iné rodiny. Niektoré z osôb žili v budove až do konca 70. rokov 20. storočia. Napriek snahe pôvodných vlastníkov opraviť vojnou poškodený objekt, z dôvodu obmedzených možností ako podnájomníkov, postupne chátral. Nový vlastník – obec nijakým spôsobom do opráv, prípadne údržby neinvestoval, organizovaním obecných zábav v priestoroch kúrie stav ešte zhoršoval. [4]
 

V roku 1992 požiadala posledná žijúca členka rodu Siebert v rámci reštitúcií a navrátenie rodinného majetku. Bolo jej vydané reštitučné rozhodnutie, ktoré sa však rozhodla obec nerešpektovať. Skoro desaťročné súdne spory spôsobili ďalšie výrazné zhoršenie stavu objektu. Počas tohto obdobia bola kúria a historická záhrada v roku 1993 vyhlásené za kultúrnu pamiatku. Napriek prebiehajúcim súdnym sporom požiadala pani Siebertová v roku 2001 o povolenie na začatie opráv, pretože historické sídlo bolo v tom čase už v havarijnom stave. Vysoký vek, zdravotný stav a finančná náročnosť obnovy ju priviedli k rozhodnutiu predať kúriu súčasným vlastníkom. [5]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
 

Cieľom celkovej obnovy kúrie, priľahlých hospodárskych objektov, drobnej záhradnej architektúry a historickej okrasnej záhrady začiatkom 21. storočia bolo prinavrátiť im pôvodný charakter. Práce boli vykonávané postupne podľa finančných možností majiteľov bez použitia dotácií, fondov, svojpomocne, prípadne za pomoci miestnych živnostníkov. [6]
 


 

Spracovateľ súťažného projektu: Jozef Žiak
 

Miestne príslušný Krajský pamiatkový úrad:
 

- okrasná záhrada – KPÚ Nitra, Ing. Darina Ulrychová, CSc.,
 

- kúria – KPÚ Nitra, pracovisko Topoľčany, Anna Jurišová
 

Realizácia: 2002 – 2017
 

Vlastník: Zuzana Zerdahelyi s rodinou [7]
 


 

Kúria je zapísaná v Ústrednom zozname pamiatkového fondu (ÚZPF) Slovenskej republiky pod číslom 10743/1 a záhrada 10743/2. [8]

Súčasný stav a využitie
Stav historickej budovy je veľmi dobrý.
Prístup
Pri kúrii 108
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1968. s. 71.
[2 - 7] http://pamiatkaroka.spp.sk/pamiatka/kuria-a-zahrada-v-koniarovciach/ (18.4.2019)
[8] www.pamiatky.sk (10.8.2023)
GPS
48.426042, 18.094554
48°25'33.8"N 18°05'40.4"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk