Architektúra miest   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Košice - Kasárne (Kulturpark)
Lokalita
obec Košice, okres Košice, Košický kraj
História a stavebný vývoj
V druhej polovici 19. storočia Košice posilňovali svoj strategický geopolitický význam nielen ako administratívno-správne centrum, ale najmä vojenské. Pokračovali tak v tradícii, ktorá vznikla už v 16. – 17. storočí, keď boli významným vojenským centrom veľkej časti Horného Uhorska, protitureckej obrannej línie Habsburgovcov. Na území rozrastajúceho sa mesta postupne vzniklo niekoľko veľkorysých kasárenských súborov, ktoré mali zároveň mestotvorný charakter. Rozsiahle areály si vyžadovali technické a materiálové zázemie. Na tento účel mesto postavilo na vlastnom pozemku zásobovacie potravinové sklady s pekárňou a vodárňou, neskôr nazývané Kasárne kapitána Jaroša. [1] Košice majú bohatú vojenskú históriu, čoho dôkazom je existencia až trinástich kasární naraz v roku 1939. [2]
 

V Alžbetinom meste na južnom okraji Košíc, v časti nazývanej Šafranová záhrada, okolo roku 1880 postavili pekáreň ako prvú budovu špecializovaného súboru. Bezprostredne potom začali pribúdať ďalšie objekty, ktoré spoločne vytvorili rozsiahle zastavané územie na nepravidelnom päťuholníkovom pôdoryse. Na ploche vymedzenej v roku 1912 stálo päť väčších a päť menších objektov, z nich sa zachovalo sedem pôvodných budov. Napriek servisnému charakteru súboru, pri ktorom sa dala predpokladať vojenská strohosť a jednoduchosť, prekvapivo sa tu objavuje zaujímavý architektonický zámer realizovaný v duchu klasicizmu. Historizujúci prístup staviteľov sa uplatnil v noblesnosti urbanistického členenia objektovej skladby, vzhľadu fasád, ale aj interiérov a remeselných prvkov. Historizujúce klasicistické tendencie do dôsledkov uplatnili na takých prvkoch, ako murované oplotenie s prepracovanými detailmi. Neprehliadnuteľný bol reprezentatívny nástup do areálu z juhu, akcentovaný akrotériami. Okázalosť súboru však nebola iba formálna. Na materiáloch sa rozhodne nešetrilo, objekty boli postavené zo súdobých progresívnych materiálov, dôkazom čoho je množstvo oceľových prvkov vo vnútornom vybavení (stropy, profilované stĺpy, výťahy), masívne murivá, veľkorozponové konštrukcie či vysoké podmurovky. [3]
 

V roku 1856 bola rozsiahla plocha budúcich zásobovacích skladov vo vtedajšej mestskej časti Untere Vorstadt – neskôr Alžbetine mesto, v VI. obvode ešte nezastavaná. Na mape z roku 1869 ju uvádzali ako Šafranovú záhradu. Vysoká úroveň spodnej vody asi umožňovala rast vzácnej koreniny. V roku 1896 je už v severovýchodnom úseku Šafranovej záhrady Vojenská pekárenská výrobňa so šiestimi väčšími objektmi. V tom čase to bol neoplotený súbor, v ktorom stáli dva jednokrídlové objekty, v Skladnej ulici stál jednokrídlový objekt a severne od neho stál najväčší objekt súboru. Zo strany dnešnej Rastislavovej ulice postavili dva objekty. V roku 1912 v areáli Zásobovacích potravinových skladov už stálo päť väčších a päť menších budov a viedla tu odbočka železničnej trate. [4]
 

Orientačná knižka mesta Košíc z roku 1927 spomína súbor špecializovaných objektov tzv. Divízne proviantné skladište č. 11 na Kukučínovej ulici, s veliteľom podplukovníkom Adolfom Bohanesom, ale uvádza areál aj ako Vojenskú zásobáreň. V roku 1936 ostala situácia nezmenená. Divízny proviantný sklad a prehľadné číslovanie objektov v areáli mohlo súvisieť s jednotlivými vstupmi. Na vtedajšej mape boli vyčlenené plochy, ktoré slúžili príslušným funkciám. [5]
 

K výrazným objektom patrí jednokrídlová troj a štvorpodlažná veliteľská budova D na pôdoryse obdĺžnika s dvoma nárožnými a stredným rizalitom na južnej a troma rizalitmi na severnej strane, s predzáhradkou, situovaná v uličnej čiare Skladnej ulice. Ďalším objektom je jednokrídlový štvorpodlažný sklad B, ustúpený hlboko za uličnú čiaru Rastislavovej ulice, situovaný v západnej časti areálu. Postavili ho na pôdoryse obdĺžnika, s dvoma nárožnými a jedným stredným rizalitom na východnej a dvoma nárožnými rizalitmi na západnej strane. Severne od objektu B stojí v západnej časti areálu obdĺžnikový sklad s administratívou – objekt A. Približne v strede severného úseku areálu sa nachádza jedno a dvojpodlažná dvojkrídlová pekáreň, neskôr veliteľská budova – objekt C, s dvoma rovnobežne koncipovanými krídlami na pôdoryse obdĺžnikov, prepojenými troma spojovacími krčkami. Južne situované širšie krídlo má na južnej strane štyri a na západnej dva rizality. Päťpodlažný sklad I na pôdoryse obdĺžnika, ustúpený hlboko za uličnú čiaru Vojvodskej ulice, má na východnej a západnej fasáde po dva rizality. [6]
 

Západne od pekárne stáli kedysi tri malé objekty. Jeden z nich – sklad F sa zachoval až do roku 2012, keď bol (pri adaptácii súboru) zbúraný. Východne od pekárne je na pôdoryse obdĺžnika menší objekt H, neskôr adaptovaný na garáž osobných áut. Veliteľská budova a vodáreň E na pôdoryse obdĺžnika je situovaná južne od pekárne. Vrátnica G na severnej hranici areálu, ktorá jednoznačne pochádzala z obdobia výstavby súboru, bola tiež v roku 2012 odstránená. Dva malé objekty – garáž osobných áut N a sklad horľavín O v severnom úseku – v línii západného oplotenia, garáž – hangár P v západnom úseku v línii severného oplotenia, garáž osobných áut J, garáž nákladných áut K, veterinárna ošetrovňa a sklad L, zimná umyváreň M v juhovýchodnom úseku areálu, slúžiace svojim funkciám a zapadajúce do objemového členenia a výškového usporiadania areálu, boli v roku 2012 zbúrané. [7]
 

Súbor špecializovaných vojenských objektov v Košiciach nie je zapísaný v Ústrednom zozname pamiatkového fondu, ani sa nenachádza v pamiatkovom území mesta. [8]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
 

PROJEKT [9]
 

Autori architektonického riešenia:
 

Ing. arch. Irakli Eristavi
 

Ing. arch. Pavol Šilla
 

Ing. Gabriel Boženík
 

Ing. arch. Milan Vlček
 

Ing. arch. Silvia Šillová
 

Projektant architektonickej časti:
 

Ing. arch. Irakli Eristavi
 

ZEROZERO, s. r. o.
 

Projektanti – statika stavby:
 

Ing. Vladimír Durbák
 

Ing. Viliam Hrubovčák
 

Hlavný zhotoviteľ:
 

DOPRASTAV, a. s.
 

Hlavný stavbyvedúci:
 

Marián Schwarz
 

Stavebník:
 

Mesto Košice
 

Dozorná činnosť:
 

Ing. Miroslav Šariczki
 

Celkové investičné náklady bez DPH:
 

20,312 mil. €
 

Stavebné náklady bez DPH:
 

neuvádzajú sa
 

Lehota výstavby:
 

06/2012 – 07/2013

Súčasný stav a využitie
Kasárne/Kulturpark boli najväčším z ôsmich investičných projektov Košíc ako Európskeho hlavného mesta kultúry 2013 v hodnote 24 miliónov eur. Architektonicky a historicky zaujímavé, ale donedávna chátrajúce budovy a priestranstvá, slúžia dnes na kultúrne účely. Z armádneho priestoru vznikla kreatívna mestská štvrť plná života. Nový kultúrny stánok v Košiciach ponúka príležitosti na stretávanie sa, kreatívnu tvorbu a prezentáciu rôznych žánrov moderného umenia. Nachádzajú sa tu prezentačné priestory (sivá sála, čierna sála, výstavné priestory), ateliéry, kreatívne štúdiá, priestory pre organizovanie workshopov, kancelárie pre administratívu centra a letné kino. Program nezávislého kultúrneho centra sa snaží v sebe obsiahnuť najrozmanitejšie formy umenia a preto je vystavaný na presných dramaturgických líniách. [10] O kasárne Kulturpark, najväčšiu stavbu mesta kultúry, sa stará nový mestský podnik K13 – Košické kultúrne centrá.
 

Cieľom multižánrového kultúrneho centra je poskytovať priestor na tvorbu a prezentáciu toho najkvalitnejšieho zo súčasnej kultúry a umenia v oblasti hudby, vizuálneho umenia, literatúry, filmu, divadla a tanca. Ide o nový model kultúrnej inštitúcie v meste a nové umeleckospoločenské priestory pre vzájomné pôsobenie návštevníkov a progresívnych tendencií v oblasti umenia a tvorivosti. V budove Charlie sa vďaka spolupráci s niekoľkými partnermi z Koalície 2013+ vytvorilo nové multimediálne a interaktívne centrum Steel Park. Projekt je výsledkom aktívnej spolupráce troch inštitúcií – Univerzity P. J. Šafárika, Slovenskej akadémie vied a Technickej univerzity. Garantom expozície, ktorá interaktívnymi exponátmi demonštruje výrobu ocele, je hutnícka spoločnosť U. S. Steel Košice – najväčší výrobca ocele v strednej Európe. Na základe odborných poznatkov akademikov a tímu kreatívcov z Fakulty umení Technickej univerzity, vzniká neobvyklá výstava, ktorá vtiahne návštevníkov, prevažne deti od 7 rokov, do prostredia továrne, kde zažijú „príbeh ocele“. Príbeh ocele je podaný interaktívnou formou prostredníctvom viac ako 50 exponátov – od ťažby surovín, cez nahodenie šrotu do rozžeraveného konvertora, valcovania plechov, až po hotové výrobky – autá. Expozícia ponúkne návštevníkom aktívne hranie sa s exponátmi – ovládanie elektromagnetického žeriavu, vysokozdvižnej plošiny či konštruovanie auta na výrobnej linke pomocou 3D technológií. [11]
 

Zámerom centra Kasárne/Kulturpark bude aj podpora firiem, organizácií, občianskych združení a umeleckých skupín, zaoberajúcich sa rôznym typom kreatívnych činností s cieľom priestorovo ich koncentrovať a priniesť následnú synergiu. Svojím charakterom má slúžiť na podporu malého a stredného podnikania v oblasti kreatívnych odvetví. Poskytuje tiež priestory pre subjekty, zamerané na vzdelávacie aktivity v oblasti kreatívneho priemyslu, súčasného umenia a nových médií. [12]

Prístup
Areál sa nachádza v juhozápadnej časti obce.
Fotogaléria
Košice - Kasárne (Kulturpark) foto © Viliam Mazanec 10/2015Košice - Kasárne (Kulturpark) foto © Viliam Mazanec 10/2015Košice - Kasárne (Kulturpark) foto © Viliam Mazanec 11/2015Košice - Kasárne (Kulturpark) foto © Viliam Mazanec 10/2015Košice - Kasárne (Kulturpark) foto © Viliam Mazanec 11/2015Košice - Kasárne (Kulturpark) foto © Viliam Mazanec 11/2015Košice - Kasárne (Kulturpark) foto © Viliam Mazanec 11/2015Košice - Kasárne (Kulturpark) foto © Viliam Mazanec 11/2015Košice - Kasárne (Kulturpark) foto © Viliam Mazanec 11/2015Košice - Kasárne (Kulturpark) foto © Viliam Mazanec 11/2015Košice - Kasárne (Kulturpark) foto © Viliam Mazanec 11/2015Košice - Kasárne (Kulturpark) foto © Viliam Mazanec 11/2015Košice - Kasárne (Kulturpark) foto © Viliam Mazanec 11/2015Košice - Kasárne (Kulturpark) foto © Viliam Mazanec 11/2015Košice - Kasárne (Kulturpark) foto © Viliam Mazanec 10/2015Košice - Kasárne (Kulturpark) foto © Viliam Mazanec 10/2015Košice - Kasárne (Kulturpark) foto © Viliam Mazanec 10/2015Košice - Kasárne (Kulturpark) foto © Viliam Mazanec 10/2015Košice - Kasárne (Kulturpark) foto © Viliam Mazanec 10/2015Košice - Kasárne (Kulturpark) foto © Viliam Mazanec 10/2015Košice - Kasárne (Kulturpark) foto © Viliam Mazanec 10/2015Košice - Kasárne (Kulturpark) foto © Viliam Mazanec 10/2015Košice - Kasárne (Kulturpark) foto © Viliam Mazanec 10/2015Košice - Kasárne (Kulturpark) foto © Viliam Mazanec 10/2015
Poznámky
[1] KLADEKOVÁ, Viera - ALEZÁR, Kamil - MOKRIŠ, Radoslav: Kasárne - Kulturpark. In: Pamiatky a múzeá, 2013, č. 3, s. 52.
[2] www.k13.sk (3.1.2016)
[3] KLADEKOVÁ, Viera - ALEZÁR, Kamil - MOKRIŠ, Radoslav: Kasárne - Kulturpark. In: Pamiatky a múzeá, 2013, č. 3, s. 52.
[4 - 6] KLADEKOVÁ, Viera - ALEZÁR, Kamil - MOKRIŠ, Radoslav: Kasárne - Kulturpark. In: Pamiatky a múzeá, 2013, č. 3, s. 53.
[7] KLADEKOVÁ, Viera - ALEZÁR, Kamil - MOKRIŠ, Radoslav: Kasárne - Kulturpark. In: Pamiatky a múzeá, 2013, č. 3, s. 53 - 54.
[8] KLADEKOVÁ, Viera - ALEZÁR, Kamil - MOKRIŠ, Radoslav: Kasárne - Kulturpark. In: Pamiatky a múzeá, 2013, č. 3, s. 54.
[9] www.stavbaroka.zoznam.sk (3.1.2016)
[10] www.k13.sk (3.1.2016)
[11 - 12] www.kosice2013.sk (3.1.2016)
Bibliografia
KLADEKOVÁ, Viera - ALEZÁR, Kamil - MOKRIŠ, Radoslav: Kasárne - Kulturpark. In: Pamiatky a múzeá, 2013, č. 3, s. 52 - 55.
ERISTAVI, Irakli: Rekonštrukcia bývalých kasární - Kulturpark Košice. In: Pamiatky a múzeá, 2013, č. 3, s. 56.
www.k13.sk
www.kosice.sk
GPS
48.714339, 21.256449
48°042'51.6"N 21°015'23.2"E
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk