Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Košice - Kostol Kráľovnej pokoja
Rímskokatolícka konfesia
Lokalita
obec Košice, okres Košice, Košický kraj
História a stavebný vývoj
Kostol postavený v rokoch 1938 - 1939 podľa projektu architekta Sándora Kleina. [1] Jednoloďový monumentálny priestor s vyvýšeným presbytériom a predstavanou vežou. [2]
 

Nad hlavným oltárom je veľké farebné okno s kompozíciou „Regina Pacis“, na 26 oknách lode sú figurálne vitráže s nápismi z roku 1939. Bočné oltáre sv. Terezy z Lisieux, sv. Antona Paduánskeho a sv. Františka z Assisi od maliara F. Deéda. Náhrobník biskupa Fischera-Colbrieho z roku 1940. [3]
 

Ide o kvalitnú funkcionalistickú architektúru medzivojnového obdobia. Pozemok pre vznik areálu kostola darovalo mesto a náklady na stavbu uhradili zo zbierky veriacich a príspevku rehole františkánov.. Kostol a zvonica sú takmer autentické z doby výstavby. Z roku 1939 sa zachovali viaceré vitráže na oboch stranách lode a v bočných kaplnkách s menami donátorov v maďarčine, medzi inými i biskupov Jozefa Čárskeho a Štefana Madarásza. Na spodnej časti dverí zvonovej veže sa zachoval autentický pracovný ceruzkový nápis v maďarčine z roku 1939. Dobobá podoba rímskokatolíckej fary sa zachovala v menšej miere, najmä v architektúre a dispozíciách. [4]
 

Kostol postavili pôvodne pre rehoľu františkánov spolu s kláštorom, neskôr sa pôvodné využite zmenilo. Časť kláštora v období socializmu užíval ústav národného zdravia, časť priľahlú ku kostolu využíval farský úrad. Areál kostola pozostáva z troch objektov – z jednoloďového sakrálneho objektu so sakristiou na západnej strane svätyne, postaveného na pôdoryse latinského kríža s oblúkovo ukončenými závermi priečnych ramien, z fary, postavenej na pôdoryse v tvare písmena L, prepojenej s kostolom cez sakristiu, a samostatnej zvonice na severovýchodnej strane kostola, prepojenej s ním veľkou arkádou. [5]
 

Je to jednoloďový sieňový priestor s rovným uzáverom presbytéria a s dvoma bočnými kaplnkami s poloblúkovým uzáverom. Pozdĺžna os kostola je orientovaná v smere sever-juh. Exteriér je riešený ako súbor jednoduchých kubusovitých hmôt. Loď kostola má obdĺžnikový pôdorys, v uličnej a v časti bočných fasád s rovnou atikou, perforovanou oblúkovými arkádami. Pred svätyňou je pozdĺžna os lode preťatá priečnou osou s dvoma bočnými kaplnkami. Interiér lode je zastropený priečnymi železobetónovými rebrami, bočné poloblúkovo zaklenuté kaplnky sú od lode oddelené pravouhlými otvormi s hranolovými prievlakmi. Podobne i okná sú situované v nikách členených hranolovými piliermi s prievlakmi. Steny bočných kaplniek sú perforované piatimi okennými otvormi s oblúkovými záklenkami. V oknách sú umiestnené vitráže s maďarskými menami svätcov a dedikačnými nápismi v spodnej časti. Na západnej stene smerom od vstupu sú sv. Ondrej apoštol, sv. Jozef s dedikáciou biskupa Jozefa Čárskeho, sv. Štefan kráľ, na východnej strane sv. Mikuláš biskup, Kráľovná pokoja – Patrónka Uhorska a sv. Alžbeta Uhorská. Pod oknom je v stene umiestnená obdĺžniková doska z hnedého mramoru na pamiatku biskupa Košickej diecézy Dr. Augustína Fischera-Colbrieho v tvare basreliéfu postavy vystupujúcej z hladkej plochy, s menom v hornej časti a nápisom. Nad vstupom do lode sa nachádza empora s dreveným kazetovým obložením parapetu. [6]
 

Bočné kaplnky majú podobne ako loď rovný strop. V ich osi sú situované bočné oltáre z hnedého mramoru a travertínu s jednoduchou pravouhlou architektúrou, s predsadenou kamennou menzou, v západnej kaplnke Božské Srdce, vo východnej sv. František z Assisi. V západnej kaplnke na južnej stene je vitráž s postavou sv. Ladislava kráľa a Božské Srdce. Vo východnej kaplnke na južnej stene je vitráž s dvoma okrúhlymi terčmi s kružbou s vyobrazením sv. Karola Boromejského, sv. Justíny a sv. Františka z Assisi. Svätyňa je od lode oddelená pravouhlými otvorom na výšku lode, nahradzujúcim víťazný oblúk, vyvýšená oproti lodi o päť schodiskových stupňov. Pohľad vstupujúceho do kostola upúta predovšetkým ústredné vitrážové okno v južnej stene svätyne s postavou Panny Márie – Kráľovnej pokoja a symbolom Ducha Svätého. Priestor medzi obvodovými stenami svätyne a arkádou slúži ako ochodza pre miništrantov a obsluhujúci personál. [7]
 

Funkcionalistický Kostol Kráľovnej pokoja sa stal výraznou architektonickou dominantou svojho okolia – jeho zvonica sa týči medzi obytnými domami a vilami. Funkciou samostatnej farnosti sa stal duchovným centrom južnej časti mesta – územia, ktoré sa od začiatku 20. storočia rapídne rozrástlo o priemyselné i obytné budovy. [8]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Prístup
Nachádza sa v juhozápadnej časti mesta, na severnej hranici areálu starej fakultnej nemocnice. Na pozemku stojí rímskokatolícky kostol, spojený s farou na západnej strane na pôdoryse v tvare písmena L, so samostatnou zvonicou na východnej strane. Dvor medzi farou a kostolom je od ulice na severnej strane oddelený otvorenou arkádovou chodbou. [9]
Poznámky
[1] Kolektív autorov: Sakrálne pamiatky v Košiciach. Košice: Pre mesto Košice vydalo Združenie pre podporu a rozvoj kultúry na východnom Slovensku ASPRODECUS, 2009. s. 94.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1968. s. 87 - 88.
[3] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku III. s. 88.
[4] Kolektív autorov: Sakrálne pamiatky v Košiciach. s. 94.
[5] Kolektív autorov: Sakrálne pamiatky v Košiciach. s. 94 - 95.
[6] Kolektív autorov: Sakrálne pamiatky v Košiciach. s. 95 a 97.
[7 - 8] Kolektív autorov: Sakrálne pamiatky v Košiciach. s. 97.
[9] Kolektív autorov: Sakrálne pamiatky v Košiciach. s. 94.
Bibliografia
www.kosice.sk
GPS
48.710299, 21.254724
48°42'37.1"N 21°15'17.0"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk