Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Košice - Morová kaplnka sv. Rozálie
Rímskokatolícka konfesia
Lokalita
obec Košice, okres Košice, Košický kraj
História a stavebný vývoj
Baroková sakrálna stavba, postavená v rokoch 1714 – 1715 podľa plánov T. Tornyóssyho a J. Görescha za spolupráce sochára J. E. Widmana. Obnovená bola okolo roku 1820 a reštaurovaná v roku 1898 staviteľom J. Baloghom. Centrálna stavba na oktogonálnom (osemuholníkovom) pôdoryse s predstavanou štvorcovou predsieňou veže, situovanou do svahu a delenou na prízemie (s výklenkom sv. Hrobu) a na poschodie s chórom, nad ktorým sa vypína vstavaná masívna veža. Oktogonálny priestor je zaklenutý kupolou, ktorá spočíva na prebiehajúcej rímse. Na stenách sú oválne obrazy štyroch evanjelistov z roku 1898 a na južnej strane je obraz sv. Rozálie od E. Halásza-Hradila z roku 1933. Z pôvodnej barokovej výmaľby sa zachoval fragment kráľa Dávida zo začiatku 18. storočia. [1]
 

Hlavný oltár ambitovitého typu je barokový zo začiatku 18. storočia, so stĺpovou architektúrou, doplnenou sochami sv. Rócha, Sebastiána a dvoch ďalších svätcov, pravdepodobne od J. E. Widmana. Oltárny obraz Panny Márie je barokový, obrazy na dverách ambitu s postavami sv. Benedikta a Svorada. V menze oltára je zasklený výklenok s barokovou sochou sv. Rozálie. Barokové voľné sochy anjelov sú z 18. storočia. Neskorobarokové svietniky sú z 18. storočia. Paramentár je barokový so sochami sv. Antona a Pavla a s maľbou sv. Ondreja z 18. storočia. [2]
 

Na cintoríne, ktorý obklopuje kaplnku, sa nachádzajú neskoroklasicistické, romantické, historizujúce a secesné stavby rodinných krýpt a náhrobkov významných košických osobností. [3] Nachádza sa tu veľké množstvo sepulkrálnych pamiatok, ktoré sú nositeľkami bohatej historickej, ale aj umeleckej hodnoty.
 

Cintorín sv. Rozálie v Košiciach je najstarší cintorín na území mesta a vznikol v druhej polovici 18. storočia, kedy sa tu začalo s pochovávaním okolo prvej stavby cintorína - morovej votívnej kaplnky, zasvätenej patrónke proti moru sv. Rozálii. [4]
 

V rokoch 1709 - 1710 v období vrcholiacich kuruckých vojen, mesto Košice zasiahla morová epidémia. V priebehu niekoľkých mesiacov znížila počet obyvateľov vnútri mesta na polovicu. V bezradných členoch mestskej rady dozrela v týchto dňoch utrpenia myšlienka, že iba Božie zmilovanie môže zachrániť mesto od tejto záhuby. Myšlienku sformuloval do písomného návrhu jezuitský páter Juraj Péchy a podal ho v mene katolíckych veriacich, aby sa vyprosil koniec morovej epidémie tým, že sa postaví votívna kaplnka pod Červeným brehom, v blízkosti prameňa, vedľa vinice dominikánov. Dňa 25.7.1710 mestská rada tento návrh schvália a hneď aj poverila niektorých svojich členov, aby pre novú kaplnku vytýčili tomu zodpovedajúce miesto. Výstavba sa začala 18. 6. 1714. Staviteľom kaplnky bol známy murársky cechmajster Tornyóssy, ktorý bol neskôr zvolený aj za mestského senátora. V rokoch 1720 - 1723 bol vedúcim výstavby súsošia Immaculaty v Košiciach a v roku 1730 tu vybudoval kostol sv. Ducha pri starom špitáli. Tehly na výstavbu kaplnky sv. Rozálie dodal Ján Sattler. [5]
 

Na jar nasledujúceho roku bola kaplnka dokončená a 30.5.1715 bola slávnostne vysvätená košickým farárom Štefanom Koshányim. Dôvod postavenia kaplnky dodnes ohlasuje nápis umiestnený nad vchodom kaplnky: OB PESTEM SEDATAM DIVAE ROSALIAE DICTATA MDCCXV – Za ukončenie moru zasvätené v roku 1715 svätej Rozálii.
 

Vedľa kaplnky nechala mestská rada postaviť v roku 1730 pustovňu sv. Ladislava. Do roku 1831 v nej bývali duchovní, nazývaní aj eremitami (pustovníci) od Rozálie, ktorí mali duchovnú správu nad katolíckym obyvateľstvom Stredného a Horného predmestia, Bankova, Hradovej a Čermeľského údolia. V roku 1762 získala kaplnka od pápeža Klementa XIII. odpustkové právo. Deň odpustu stanovil jágerský biskup Karol Esterházy na deň sviatku sv. Rozálie, prípadne na prvú nedeľu v oktáve jej sviatku. V roku 1765 bola obnovená strecha a vymaľované steny kaplnky. V tom istom roku mesto zabezpečilo pre kaplnku aj dva zvony, ktoré 30.5.1765 posvätil jágerský biskup Karol Esterházy a zasvätil ich úcte sv. Rozálie a Medarda. V roku 1809 používali kaplnku sv. Rozálie ako vojenský špitál a v roku 1812 ako vojenský sklad obilia. Košický biskup Štefan Čech (1821 - 1831) ju dal opraviť a odvtedy, viackrát renovovaná slúži cirkevnému účelu. V roku 1898 bola pristavaná nová veža. V roku 1916 bol jeden zo zvonov veže zrekvirovaný na vojnové účely. Dva razy do roka prichádzala ku kaplnke slávnostná procesia - v deň Nanebovstúpenia Pána a v nedeľu po sviatku sv. Rozálie. [6]
 

Pri morovej kaplnke sa začalo pochovávať až v druhej polovici 18. storočia. Cintorín tu vznikal veľmi pomaly. Najprv sa tu nechávali pochovávať iba pustovníci a miestni ľudia, žijúci na samotách v okolí (Bankov, Hradová, Čermeľské údolie). Najstaršie údaje o pochovávaní v okolí kaplnky sv. Rozálie sa nachádzajú v matrike úmrtí košickej katolíckej fary z roku 1764, kedy tu bol dňa 6.10.1764 vedľa kaplnky pochovaný František Penner (vtedajší duchovný pustovne). Prvý civilný pohreb sa uskutočnil 5. 12. 1770. Vtedy tu pochovali nebohú dievčinu (sirotu) menom Mária. Dňa 14.4.1771 tu pochovali Dorotu, manželku nájomcu mlyna Ondreja Rozuma. V nasledujúcich rokoch pribúdajú matričné záznamy o mŕtvych pochovávaných na Rozálii. V rokoch 1764 - 1799 tu pochovali iba 23 osôb - 11 mužov a 12 žien, z toho piati pochovaní boli pustovníci. [7]
 

Zápisnica z cirkevnej vizitácie rímskokatolíckej fary z roku 1771 však ešte nespomína Rozáliu medzi všeobecne uznávanými cintorínmi. Poznamenáva, že chorých na Hornom predmestí zaopatruje v noci otec pustovník bývajúci na vrchu sv. Rozálie, a že v tabernákulu votívnej kaplnky je oltárna sviatosť pre chorých vyšného predmestia. Kanonická vizitácia z roku 1808 sa pri cintorínoch zmieňuje už aj o Rozálskom, pričom pochovávanie nebožtíkov z Čermeľského údolia na tomto mieste označuje za dávny zvyk. [8]
 

Pre krásnu a malebnú polohu sa cintorín sv. Rozálie stal čoskoro obľúbeným miestom pochovávania Košičanov. Niektoré dodnes stojace náhrobné kamene ako aj matričné záznamy svedčia o tom, že už v prvej polovici 19. storočia slúžila Rozália na pochovávanie vysokopostavených vojakov, príslušníkov meštianskych rodín a rodín vysokej šľachty. [9]
 

V druhej polovici 19. storočia bolo pôvodne katolícke rituálne a pustovnícke miesto vyňaté spod správy katolíkov a začali sa tu pochovávať príslušníci rôznych vierovyznaní. Aj vďaka tejto zmene sa stal cintorín vyhľadávaným a prestížnym pohrebným miestom bohatého košického meštianstva, najmä významných košických meštianskych rodín, vojenských funkcionárov, podnikateľov, vrstvy meštianskej inteligencie (profesori, doktori, umelci, právnici), predstaviteľov mestskej správy, či ojedinelejšie vysokej šľachty. Rodiny si stavali majestátne, reprezentatívne, architektonicky bohato stvárnené hrobky a náhrobníky v rozličných štýlových variantách 19. storočia a prvej tretiny 20. storočia. K zmene v množstve pochovávaných a k postupnému ustaniu stavebnej činnosti na cintoríne došlo po otvorení nového verejného cintorína pri ceste do Barce v roku 1889. Napriek tomu ide však o dodnes obľúbený a funkčný cintorín, ktorý zachoval svoje funkčné poslanie nepretržite od 18. storočia podnes. [10]
 

V kaplnke sa dodnes slúžia pohrebné obrady, na sviatok Všetkých svätých aj výročná smútočná omša. Cintorín, ktorý v súčasnosti patrí rímskokatolíckej cirkvi, má rozlohu 3 ha a je členený na 10 parciel s počtom približne 2 000 hrobových miest. [11]
 

Kaplnka sv. Rozálie je veľmi zaujímavá a doslova rozkošná baroková stavba, ktorá v zajatí významného cintorína vytvára impozantnú scenériu. Cintorín vo svojom tichu poskytuje prehliadku krásnych stavieb a návštevník sa na okamih naozaj dotkne košickej histórie.

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kaplnky je veľmi dobrý. Slúži svojmu účelu.
Prístup
Stojí na úpätí Červeného vrchu na severozápadnej strane mesta.
Fotogaléria
Košice - Morová kaplnka sv. Rozálie foto © Viliam Mazanec 9/2014Košice - Morová kaplnka sv. Rozálie foto © Viliam Mazanec 9/2014Košice - Morová kaplnka sv. Rozálie foto © Viliam Mazanec 9/2014Košice - Morová kaplnka sv. Rozálie foto © Viliam Mazanec 9/2014Košice - Morová kaplnka sv. Rozálie foto © Viliam Mazanec 9/2014Košice - Morová kaplnka sv. Rozálie foto © Viliam Mazanec 9/2014Košice - Morová kaplnka sv. Rozálie foto © Viliam Mazanec 9/2014Košice - Morová kaplnka sv. Rozálie foto © Viliam Mazanec 9/2014Košice - Morová kaplnka sv. Rozálie foto © Viliam Mazanec 9/2014Košice - Morová kaplnka sv. Rozálie foto © Viliam Mazanec 9/2014Košice - Morová kaplnka sv. Rozálie foto © Viliam Mazanec 9/2014Košice - Morová kaplnka sv. Rozálie foto © Viliam Mazanec 9/2014Košice - Morová kaplnka sv. Rozálie foto © Viliam Mazanec 9/2014Košice - Morová kaplnka sv. Rozálie foto © Viliam Mazanec 9/2014Košice - Morová kaplnka sv. Rozálie foto © Viliam Mazanec 9/2014Košice - Morová kaplnka sv. Rozálie foto © Viliam Mazanec 9/2014Košice - Morová kaplnka sv. Rozálie foto © Viliam Mazanec 9/2014Košice - Morová kaplnka sv. Rozálie foto © Viliam Mazanec 9/2014Košice - Morová kaplnka sv. Rozálie foto © Viliam Mazanec 9/2014Košice - Morová kaplnka sv. Rozálie foto © Viliam Mazanec 9/2014Košice - Morová kaplnka sv. Rozálie foto © Viliam Mazanec 9/2014Košice - Morová kaplnka sv. Rozálie foto © Viliam Mazanec 9/2014Košice - Morová kaplnka sv. Rozálie foto © Viliam Mazanec 9/2014Košice - Morová kaplnka sv. Rozálie foto © Viliam Mazanec 9/2014Košice - Morová kaplnka sv. Rozálie foto © Viliam Mazanec 9/2014Košice - Morová kaplnka sv. Rozálie foto © Viliam Mazanec 9/2014Košice - Morová kaplnka sv. Rozálie foto © Viliam Mazanec 9/2014Košice - Morová kaplnka sv. Rozálie foto © Viliam Mazanec 9/2014Košice - Morová kaplnka sv. Rozálie foto © Viliam Mazanec 9/2014Košice - Morová kaplnka sv. Rozálie foto © Viliam Mazanec 9/2014Košice - Morová kaplnka sv. Rozálie foto © Viliam Mazanec 9/2014Košice - Morová kaplnka sv. Rozálie foto © Viliam Mazanec 9/2014
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1968. s. 106.
[2 - 3] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. s. 106.
[4] LABUDOVÁ, Zuzana: Kaplnka sv. Rozálie, Cintorín Rozália, Košice. In: Arslexicon - výtvarné umenie na Slovensku. Ed.: Balážová, Barbara. www.arslexicon.sk/?registre&objekt=kaplnka-sv-rozalie (5.10.2014)
[5] WICK, Vojtech: História košickej kaplnky svätej Rozálie. Časť prvá. In: Košický večer, VIII, 10.1.1997. In : Magazín, 1997, II, č. 2, s. 6.
[6] WICK, Vojtech : Staré košické cintoríny, kostolné krypty a náhrobníky. Časť piata. In: Košický večer, X, 23.4.1999. In : Magazín, 1999, IV, č. 16, s. 4.
[7] WICK, Vojtech: História košickej kaplnky svätej Rozálie. Časť prvá. In: Košický večer, VIII, 10.1.1997. In : Magazín, 1997, II, č. 2, s. 6.
[8] WICK, Vojtech: Staré košické cintoríny, kostolné krypty a náhrobníky. Časť piata. In: Košický večer, X, 23.4.1999. In: Magazín, 1999, IV, č. 16, s. 4.
[9] WICK, Vojtech: Staré košické cintoríny, kostolné krypty a náhrobníky. Časť piata. In: Košický večer, X, 23.4.1999. In: Magazín, 1999, IV, č. 16, s. 4.
[10] LABUDOVÁ, Zuzana: Kaplnka sv. Rozálie, Cintorín Rozália, Košice. In: Arslexicon - výtvarné umenie na Slovensku. Ed.: Balážová, Barbara. www.arslexicon.sk/?registre&objekt=kaplnka-sv-rozalie (5.10.2014)
[11] LINHARDOVÁ, Alžbeta: Aby zlodeji nerušili spánok mŕtvych, niektoré krásy musia ostať ukryté: Cintorín sv. Rozálie bol kedysi miestom odpočinku, ktoré si vyhradili majetnejšie vrstvy obyvateľstva. In: Košický večer, XVII, 27.10.2006, č. 43, s. 7.
Bibliografia
www.kosice.sk
GPS
48.732929, 21.233334
48.732929,21.233334www.pamiatkynaslovensku.sk