Ľudová architektúra   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Kráľovičove Kračany - ľudový dom
Lokalita
obec Kráľovičove Kračany, okres Dunajská Streda, Trnavský kraj
História a stavebný vývoj
Jednopodlažný ľudový dom. Parcela v nárožnej polohe má približne lichobežníkový pôdorys, dom je osadený popri južnej hranici parcely. Bol postavený v druhej polovici 19. storočia, niektoré pramene uvádzajú rok 1878. Objekt je od roku 1982 kultúrnou pamiatkou. Na základe dostupných materiálov a historických fotografií sa predpokladá, že dom neprešiel výraznejšími úpravami a vo veľkej miere si zachoval podobu zo začiatku 20. storočia. [1]
 

Dom má trojpriestorovú dispozíciu (predná izba – pitvor – zadná izba) s hospodárskou časťou (komora – maštaľ) pod jednou strechou. Je murovaný, postavený z nepálenej tehly spájanej hlinenou maltou. Čelná fasáda je jednoosová s mierne asymetricky uloženým oknom prednej izby. Murovaný štít čelnej fasády s nárožnými ostro tvarovanými tzv. „ušami“ je z mladšej úpravy. Lemovaný je stupňovitým ukladaním pálenej tehly, v osi plochy štítu sú umiestnené dva obdĺžnikové výzorníky. Zadný štít domu je drevený, vypletaný z prútia, vo vrchole s dekoratívnym stvárnením štítku. Všetky vstupy do domu sú situované z podsteny dvorovej pozdĺžnej fasády. Z pitvora sa vstupuje do ďalších dvoch miestností obytnej časti domu, v jeho severnom kúte sa nachádza murovaná chlebová pec. Z maštale sa pomocou rebríka vstupuje do podkrovia s charakteristickou nožnicovou konštrukciou krovu, strecha je pokrytá trstinovou krytinou. V prednej izbe je drevená palubová podlaha, v zadnej izbe, komore a maštalí tvorí podlahu udusená hlina. Podlaha v pitvore je nevhodne pokrytá tenkým cementovým poterom. Vo všetkých miestnostiach sa nachádza drevený trámový strop, záklop trámového stropu v komore a maštali je v novo obnovený. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
 

Pri obnove domu v 80. rokoch 20. storočia na expozičné účely ľudového bývania sa realizovala nová drevená podlaha v prednej izbe, vzhľadom na dožité časti dreveného trámového stropu v komore a v maštali boli nanovo vyhotovené prekladané záklopy. Realizovalo sa statické zabezpečenie krovu nožnicovej konštrukcie so slemenom, ktoré si vyžiadalo popri zachovaných pôvodných väzbách krovu osadenie pomocných väzieb (z rezaných profilov). Opravila sa trstinová krytina sedlovej strechy vrátane krídelných dosák, čo pozostávalo vo výmene len poškodených a dožitých prvkov, obnovil sa vypletaný zadný štít. V rámci výplní otvorov si vyžiadali výmenu drevené otvory do komory a maštale, opravili sa poškodené časti omietok a realizoval sa biely vápenný náter stien domu. [3]
 

Ďalšia obnova, ktorá prebehla v roku 2012, bola zameraná na kompletnú výmenu trstinovej krytiny sedlovej strechy s použitím nového latovania, bez zásahu do existujúcej krovovej konštrukcie a so zachovaním vypletaného zadného štítu. Lokálne sa v exteriéri aj interiéri opravili poškodené omietky a natreli bielym vápenným náterom spolu aj s náterom komínového telesa. Pre konečnú podobu domu zo začiatku 20. storočia bude potrebné ešte realizovať niektoré úpravy týkajúce sa hlavne prinavrátenia maľovaného soklového pásu, omietkovej šambrány okna na čelnej fasáde podľa pôvodného vzoru, ktorý sa zachoval na staršej fotografii, obnovenia podsteny pozdĺž dvorovej fasády, či opravy vypletaného zadného štítu sedlovej strechy. [4]

Súčasný stav a využitie
Stav domu je veľmi dobrý. Slúži ako expozícia ľudového bývania a je typickým príkladom žitnoostrovských sedliackych usadlostí, ktorý prezentuje ľudové staviteľstvo podunajskej oblasti južného Slovenska.
Prístup
Ľudový dom so súpisným číslom 111 je situovaný v centre obce.
Poznámky
[1] ŠABÍKOVÁ, Eva – HORVÁTHOVÁ, Monika: Expozície ľudovej architektúry v okrese Dunajská Streda. In: Monument revue, V, 2016, č. 1, s. 19.
[2 - 3] ŠABÍKOVÁ, Eva – HORVÁTHOVÁ, Monika: Expozície ľudovej architektúry v okrese Dunajská Streda. s. 20.
[4] ŠABÍKOVÁ, Eva – HORVÁTHOVÁ, Monika: Expozície ľudovej architektúry v okrese Dunajská Streda. s. 20 - 21.
GPS
47.987507, 17.550485
47°59'15.0"N 17°33'01.8"E
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk